Un troll publică o fotografie care ridiculizează președintele rus Vladimir Putin

Proverbe 22: 1 Un nume bun este mai degrabă de ales decât de mari bogății și de iubire favoare decât de argint și aur.
Un troll publică o fotografie care ridiculizează președintele rus Vladimir Putin
Citeam știri și comentarii pe site-ul RT în spaniolă, iar în secțiunea de comentarii am văzut o poză de profil a unui troll, iar cu acea fotografie, acea persoană a ridiculizat-o pe președintele Rusiei, Vladimir Putin și nu am putut să nu compar această de fapt, cu ceea ce s-a întâmplat între Iisus (Hristos), apostolii lui Isus, adevărații creștini, sfinți și toți dușmanii săi, m-am gândit la aspectul fizic pe care adversarii adevăratului creștinism l-au dezvăluit despre Isus și îngerii săi sfinți: Dumnezeu mesageri, ceea ce înseamnă că mesajul său adevărat și original nu a fost respectat, lucru pe care l-am demonstrat din cauza contradicțiilor pe care le-am găsit în evanghelia contrafăcută conținută în Biblie.
Mulți știu deja cine este președintele Rusiei și care este aspectul său fizic,
dar dușmanii lui îl defăimează, vezi ce vreau să spun în acest ecran de tipărire:


Iehova este tatăl lui Isus și are dușmani, Iehova are detractori, Isus îi are și eu și eu, dar avem în comun că noi trei suntem de aceeași parte. Se mai alătură cineva în acest război împotriva calomniilor? :

Legenda imaginii didactice:
(A) Aceasta este Legea lui Iehova, această lege are adepți și are și adversari:
Deuteronom 22: 5 O femeie nu va purta costum de bărbat și nici un bărbat nu va purta îmbrăcăminte pentru femeie; pentru că este o urâciune pentru Iehova, Dumnezeul tău, cine face acest lucru.
(B)
Cu calomnia, dușmanii lui Iehova, adică dușmanii lui Dumnezeu, calomniază împotriva onoarei îngerilor glorioși ai lui Dumnezeu, ai lui Isus.
Aceasta este împotriva onoarei mesagerilor glorioși ai lui Dumnezeu.
(C)
Prin adevăr, unul dintre prietenii lui Iehova, adică un prieten al lui Dumnezeu, curăț onoarea îngerilor glorioși ai lui Dumnezeu, ai lui Iisus și ai mei, pentru că am fost și victimă a calomniilor de către idolatri.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
Îmi expun fața în favoarea prietenilor mei!
Prietenii mei sunt Iisus Hristos, iar îngerii sfinți și, de asemenea, Iehova este cu noi ca cel mai bun prieten al nostru, de aceea cei care ne urăsc nu vor prospera, ci vom.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
Aspectul cu care un dușman al lui Isus îl reprezintă pe Isus, cu calomnie și defăimare.
Acest lucru reprezintă ceea ce au făcut și cu Evanghelia lor, au falsificat-o în mare parte pentru a o face contrară legii lui Iehova.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
Aspectul cu care vrăjmașii sfinților îngeri îi reprezintă pe sfinții îngeri, cu calomnie și defăimare. Acest lucru reprezintă ceea ce au făcut și cu Evanghelia pe care au predicat-o, au falsificat-o pentru a o face contrară legii lui Iehova.
(G)
Dușmanii lui Dumnezeu au răsucit scripturile pentru căderea lor.
Prietenii lui Dumnezeu au îndreptat scrierile pe care vrăjmașii lui Dumnezeu le-au răsucit.
Prietenii lui Dumnezeu au făcut asta pentru propria lor mântuire (Habakkuk 2: 4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
Aspectul cu care un prieten al sfinților îngeri îi reprezintă pe sfinții îngeri pentru că îi respectă, pentru că acest prieten, care scrie aceste rânduri, este și unul dintre ei (Ioan 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
Aspectul distorsionat al lui Vladimir Putin creat de un adversar al președintelui rus.
(2)
Apariția reală a președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Evident, creștinii mincinoși urăsc Iehova la fel ca mulți youtuberi care pretind să-l dezleagă pe Iehova, pe Dumnezeul cel drept și pe tatăl lui Isus, de Isus,
Există vreun grad de complicitate între ei? Sunt foarte sigur că da, aceștia sunt abominabili, bărbații abominabili consideră oamenii drepți drept dușmani și oamenii drepți consideră bărbații urâți ca dușmani ai lor.Proverbe 29:27 Abominația este cea dreaptă pentru cel rău;
Iar cel rău este o urâciune a căilor drepte. Pentru acest motiv, în picturile lor, l-au așezat pe Satana (dușmanul lor), ca omul bărbătesc, dar eu apăr cauza dreptului, așa că am pus imaginea și fața mea în favoarea Când cei doi mesageri ai lui Iehova au venit să-l salveze pe Lot (Geneza 19), Lot era fericit, dar locuitorii Sodomei nu erau fericiți pentru că erau răi (Geneza 13:13) și o situație similitară s-a întâmplat când a venit Iisus Hristos. și din acest motiv Isus și prietenii săi adevărați au fost uciși de oameni abominabili precum Nero (Daniel 9: 26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/

https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/04/el-cristianismo-jesus-utilizo-el.html

// Rândurile de mai sus au fost traduse cu google translate, pot conține erori, dacă găsiți unele erori de traducere și dacă doriți să mă ajutați, acesta este e-mailul meu: frgalindojc@gmail.com /

The above lines have been translated with google translate, it may contain errors, if you find some translation errors and if you want to help me, this is my e-mail: frgalindojc@gmail.com //
Proverbs 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
A troll publishes a photo that ridicules Russian President Vladimir Putin
I was reading news and comments on RT’s website in Spanish, and in the comments section I saw a profile picture of a troll, and with that photo, that person ridiculed the president of Russia, Vladimir Putin, and I couldn’t help comparing this fact, with what happened between Jesus (the Christ), the apostles of Jesus, the true Christians, the saints, and all his enemies, I thought of the physical aspect that opponents of true Christianity have disclosed about Jesus and his holy angels : God’s messengers, which means that his true and original message has not been respected, which I have been demonstrating because of the contradictions that I have found in the counterfeit gospel contained in the Bible.
Many already know who the president of Russia is and how his physical appearance is,
but his enemies defame him, see what I mean in this print screen:
Jehovah is the father of Jesus and has enemies, Jehovah has detractors, Jesus also has them and I have them too, but we have in common that the three of us are on the same side. Does anyone else join us in this war against slanderers ?:
Legend of the didactic image:
(A) This is the Law of Jehovah, this law has adherents and also has opponents:
Deuteronomy 22:5 A woman shall not wear a man’s suit, nor shall a man wear a woman’s clothing; because it is an abomination to Jehovah your God whoever this does.
(B)
With slander, Jehovah’s enemies, that is, God’s enemies, slander against the honor of the glorious angels of God, of Jesus.
That is against the honor of the glorious messengers of God.
(C)
Through the truth, one of Jehovah’s friends, that is to say a friend of God, I clean the honor of the glorious angels of God, of Jesus and mine, because I have also been a victim of slander by the idolaters.
https://bestiadn.com/2019/05/14/dip-tic-dip-esto-me-pasa-porque-soy-fiel/
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/08/que-es-la-idolatria-por-que-la.html
I expose my face in favor of my friends!
My friends are Jesus the Christ, and the holy angels and also Jehovah is with us as our best friend, therefore those who hate us will not prosper, but we will.
https://bestiadn.com/2019/04/21/christ-wore-short-hair/
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(D)
The aspect with which an enemy of Jesus represents Jesus, with slander and defamation.
This represents what they have also done with their gospel, they falsified it in large part to make it contrary to Jehovah’s law.
https://bestiadn.com/2019/05/24/greek-wisdom-in-the-bible/
(E)
The aspect with which the enemies of the holy angels represent the holy angels, with slander and defamation. This represents what they have also done with the gospel that they preached, they falsified it to make it contrary to Jehovah’s law.
(G)
God’s enemies have twisted the scriptures for their own downfall.
The friends of God have straightened out the writings that the enemies of God had twisted.
God’s friends did that for their own salvation (Habakkuk 2:4)
https://bestiadn.com/2019/06/05/el-verdadero-despertar-de-conciencia-el-significado-la-interpretacion/
(F)
The aspect with which a friend of the holy angels represents the holy angels because he respects them, for this friend, who writes these lines, is also one of them (John 17:17).
https://bestiadn.com/2019/08/09/desde-peru-san-miguel-arcangel-ataca-a-satanas-y-su-mentira-propagada-en-mexico/
(1)
The distorted aspect of Vladimir Putin created by an opponent of the Russian president.
(2)
The real appearance of the president of Russia, Vladimir Putin.Obviously false Christians hate Jehovah just like many youtubers who pretend to unlink Jehovah, the just God and father of Jesus, of Jesus,
Is there any degree of complicity between them? I am very sure that yes, they are abominable, abominable men consider straight men as their enemies and straight men consider abominable men as their enemies.Proverbs 29:27 Abomination is to the righteous the wicked man;
And the wicked is an abomination of righteous ways.For that reason in their paintings they have placed Satan (their enemy), like the manly man, but I defend the cause of the righteous, so I put my image and my face in favor of the righteous!When the two messengers of Jehovah came to rescue Lot (Genesis 19), Lot was happy, but the inhabitants of Sodom were not happy because they were wicked (Genesis 13:13), and a similitar situation happened when Jesus Christ came, and for this reason Jesus and his true friends were murdered by abominable men like Nero (Daniel 9:26-27).
https://bestiadn.com/2019/08/01/el-camino-hacia-las-moradas-eternas/
=

LAPALABRADEJEHOVADESTRUYEASEIYAELFALSOSANTO

 

https://bestiadn.com/2019/08/20/el-final-de-los-sacrificios-humanos-a-los-dioses-rebeldes-los-titanes-seran-liberados-es-el-fin-de-zeus-y-sus-dioses-del-olimpo/

theenemiesofthechristinsultthechristandhisfriendsastheenemiesofputininsultputin

 

(An example of defamation against the messengers of the Most High: A troll publishes a picture which ridicules Russian President Vladimir Putinhttps://bestiadn.com/2019/08/11/a-troll-publishes-a-photo-that-ridicules-russian-president-vladimir-putin/)

Revelation 18:1 And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.
Revelation 20:10 And Satan that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are (Satan’s seed (Genesis 3:15-17, Proverbs 29:27)), and they shall be tormented day and night for ever and ever.

Compártelo / Share it:

No soy un genio del ajedrez, ni de la física, ni de las matemáticas,
si llegué a redescubrir el cristianismo auténtico, no es porque yo sea el hombre mas inteligente de entre los hombres, sino
porque yo se lo rogué a Jehová Dios, mi creador; Y algo parecido a esto dijo el profeta Daniel:
Daniel 2:30 «Y a mí me ha sido revelado entender este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes»
https://www.chess.com/member/bestiadn-dot-com
A brief explanation of the purpose of my blog BESTIADN.COM

Quitándole la máscara al Diablo


Venciendo al Diablo

https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/jehovah-is-avenger-and-sadic-against.html

[1] No todo es como te lo cuentan, aunque suene contradictorio, intenta no perder la cordura con esta coherente explicación
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/no-todo-es-como-te-lo-contaron-trata-de.html


[2] Me maravillo en Perú y no es por Machu Picchu
https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2019/09/me-sorprendes-peru-me-maravilla-como-se.html

[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html

[4] Los verdaderos hermanos se ayudan entre sí
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/juan-1614-el-me-glorificara-porque.html

[4.1] Defendiendo la buena fama de Jesucristo: https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/cristo-uso-cabello-corto/info

[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/


[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html

[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html

[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html

[8] La verdadera escalera del poder
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/por-encima-del-mundo-estan-los-angeles.html

[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html

[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html