Ukuhunyushwa kukaDanyeli 2:44 – Ngubani oyokudla ifa embusweni kaNkulunkulu?

Ukuhunyushwa kukaDanyeli 2:44 – Ngubani oyokudla ifa embusweni kaNkulunkulu?

Umbuso kaNkulunkulu uzokwabelwa ifa ngabantu abathobekile, abantu abangathathi ntweni ngeke bawudle ifa, okungukuthi, abantu abaziqhenyayo ngeke balizuze ifa lombuso ovela kuNkulunkulu.

Abazigqajayo ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu ngoba befisa impahla yabanye!

Abahambisani nalokho okudingekayo, abafuni ingilazi yobumba, bafuna ingilazi yegolide, yize ukuyithola kusho ukuxhashazwa kwabanye abantu!

Abahlali nje ngendandatho yethusi, bafuna indandatho enamadayimane, yize ukuyithola kubandakanya ukufaka ukuxhashazwa kwabantu abaningi,

Abahambisani nalokho okudingekayo, bafuna ukunethezeka, noma ukuthola lokho okunethezeka kusho ukuqothulwa komhlaba.

(I-ineligibles are capricious, ayize, njengalabo abaxhaphaza abanye ukwakha umbhoshongo waseBhabhele ..)

Isambulo 11: 15 Ingelosi yesikhombisa yadlala icilongo, kwaba namazwi amakhulu ezulwini, athi: Imibuso yomhlaba iye yaba yeNkosi yethu nekaKristu wayo; njalo uzabusa kuze kube nini lanini.

16 Abadala abangamashumi amabili nane ababehleli phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zabo zobukhosi bawa ngobuso babo, bakhuleka kuNkulunkulu,

17 besithi: Siyakubonga, Nkosi uNkulunkulu uSomandla, ukuthi ungubani nokuthi ubungubani nokuthi uzofika ngubani, ngoba uthathe amandla akho amakhulu, wabusa.

18 Izizwe zathukuthela, nolaka lwakho selufikile, nesikhathi sokugweba abafileyo, nokunika izinceku zakho abapristi, abangcwele, nalabo abesaba igama lakho umvuzo, kanye nokubhubhisa labo abachitha umhlaba.

Isambulo 11:19 Kwase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu ezulwini, umphongolo wesivumelwano sakhe wabonakala ethempelini. Futhi kwakukhona imibani, amazwi, ukuduma, ukuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu.

Impilo yabantu abazodla ifa lombuso kaNkulunkulu izokuba njani?

Indoda ngayinye izoba nowesifazane oyedwa kuphela, othathwe njengoba uNkulunkulu ayale, ebumsulwa bakhe nobuntombi bakhe.

Owesifazane ngamunye uzoba nendoda eyodwa kuphela, ngeke kube khona indawo yabathandi besilisa noma abathandi besifazane, ngeke ibe yindawo yemikhuba yokufeba.

Abesilisa nabesifazane bazokhonza uNkulunkulu oyedwa kuphela: uJehova, abasoze babheka izithombe, imidwebo, izifanekiso ezibunjiweyo, noma izinto zanoma yisiphi isikhathi ukuqondisa imithandazo yabo kulezo zinto. Ngeke basho emithandazweni yabo noma yiliphi igama, noma umuntu, noma ingelosi, ngaphandle kwegama likaNkulunkulu: elithi Jehova.

– Futhi uMohammed nezintombi ezingama-72 ezethembisa le nkolo azihlanganisile noBahira?

U-Muhammad nezintombi zakhe ezingama-72 abahambisani nokuphila embusweni kaJehova,

Uma ungicela ukuthi ukhethe phakathi:

(A) Ukuba yinkosi yomthengisikazi futhi ukwazi ukulala nesifebe engisikhethe nsuku zonke.

(B) Ukuba yindoda ethandekayo yowesifazane othembekile oyedwa futhi othanda owesifazane oyedwa othembekile, umkami, othathwe yimi njengoba uNkulunkulu eyala.

Ngikhetha incwadi yokugcina, incwadi “B”: unkosikazi.

Kungaleso sizathu iBabele kanye nazo zonke izinkolo zalo zobufebe zingaya esihogweni, kanye nabo bonke abaprofethi bamanga nezingelosi eziyizihlubuki ezenze inkonzo engcolile.

Bangobani abangayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu?
Labo abangayithandi indlela yokuphila eye yachazwa imigqa ngenhla, esikhundleni salokho kodwa bathanda ukwenza lokho okuchazwe kweyoku-1 kwabaseKorinte 6: 9-10 njengemikhuba ethandwa yilabo abangayikudla ifa lombuso kaNkulunkulu: abantu abangaqondile noma bathi ngamanye amagama: abantu abaziqhenyayo, abathanda ukunyundela abanye abangabemukeli njengabangane, noma abashadikazi, noma abangamukeli izinkolo zabo ezikhonza izithombe njengezabo.

Ungangiphathi kabi, iqiniso lokuthi ngishilo ku-1 kwabaseKorinte 6: 9-10 njengombhalo ovela eBhayibhelini ohambelana kahle neposi lami lapha, akusho ukuthi ngikholelwa kukho konke okuqukethwe yiBhayibheli, angiyena umuntu Umshumayeli webhayibheli, iBhayibheli lithathe imibhalo ethile yeNcwadi yeqiniso ukuze lizenze libukeke njengeNcwadi eNgcwele, kepha njengoba ngikhombisa abantu abahlakaniphile kubhulogi lami: bestiadn.com, izilo zishaye imibhalo engcwele zaphenduka abaningi babo njengabangazithembanga, futhi ngenxa yalokho benza i-Bhayibheli yabo: incwadi yokuphikisana, incwadi ehlukile kuneNcwadi yeqiniso neNcwadi yeqiniso yincwadi engenangxabano, futhi umbhali weNcwadi yeqiniso ungufakazi othembekile , noma ofakazi abaningi abathembekile bangababhali beNcwadi yeqiniso, kepha lapho ofakazi bamanga bebulala ofakazi abathembekile bathatha izincwadi zabo, ucabanga ukuthi ofakazi bamanga benzani ngemiyalezo ebhalwe ngofakazi abathembekile?, angidingi ukuphendula lowo mbuzo kubantu bami, abayiziphukuphuku.

=

+

THE MARCH OF THE BEAST

+

thecrossandthelaw
thechrististhesonofJehovah
Michael-endtimes
=

[Babilonia ya ha sido juzgada, ha sido hallada culpable y en justicia ha sido condenada al infierno]

nueva tierra y cielos
==
micah 7 8_10 en
indignation
DIBUJANOSBIEN
JESUSODIAASUSENEMIGOS
laverdad
==
===
[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html
[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/
[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html
[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html
[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html
[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html
[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html
LA PARABOLA DEL BUEN FORNICADOR
La parábola no contada del buen fornicador y el falso cristiano que lo calumnia!
el final del clasico en peru alianza universitario cristal boys
Miguel: “Satanás, tu no solo lo pareces, sino que eres del otro equipo, te gusta ademas el color crema y escarlata, al igual que ese sacerdote de tu iglesia …“