Kutanthauzira kwa Danieli 2:44 – Ndani adzalowa mu ufumu wa Mulungu?

Kutanthauzira kwa Danieli 2:44 – Ndani adzalowa mu ufumu wa Mulungu?

Ufumu wa Mulungu udzagawidwa ndi anthu odzichepetsa, anthu olemekezeka sadzalandira cholowa, ndiye kuti, anthu onyada sadzalandira ufumu kuchokera kwa Mulungu.

Odzikuza sadzalowa mu ufumu wa Mulungu chifukwa amalakalaka chuma cha ena!

Satsatira zomwe ndikofunikira, safuna galasi la porcela, akufuna galasi la golidi, ngakhale kuti kulipeza limatanthawuza kuzunzidwa kwa anthu ena!

Sangokhala mphete yamkuwa, amafuna mphete ya miyala ya dayamondi, ngakhale kuipeza kumatanthauza kuponderezana ndi anthu ambiri,

Satsatira zomwe zikufunika, amafuna zinthu zapamwamba, ngakhale kuti kupeza zinthu zabwinozi kumatanthauza kudula mitengo kwa dzikolo.

(Zoyendetsazi ndizopanda pake, ndizopanda pake, monga omwe adazunza anzawo kuti amange nsanja ya Babele ..)

Chibvumbulutso 11:15 Ndipo m’ngelo wachisanu ndi chiwiri adaliza lipenga, ndipo padakhala mawu akulu m’Mwamba, akuti: maufumu adziko lapansi akhala a Ambuye wathu ndi a Khristu wake; ndipo adzalamulira kwamuyaya.

16 Ndipo akulu makumi awiri mphambu anayi akukhala pamaso pa Mulungu pamipando yawo, adagwa nkhope zawo pansi, nalambira Mulungu.

17 Nati, Tikuyamikani, Ambuye Mulungu Wamphamvuyonse, amene muli, amene mudali, ndi amene mudzabwera, chifukwa mudatenga mphamvu yanu yayikulu, ndipo mwalamulira.

18 Ndipo amitundu anakwiya, ndipo mkwiyo wanu wafika, ndi nthawi yakudziweruza akufa, ndi kupereka mphotho kwa anyamata anu aneneri, oyera mtima, ndi iwo akuopa dzina lanu, ang’ono ndi akulu. ndi kuwononga iwo akuwononga dziko lapansi.

Chibvumbulutso 11:19 Ndipo Kachisi wa Mulungu adatsegulidwa m’Mwamba, ndipo likasa la chipangano chake lidawoneka mkachisi. Ndipo kunali mphezi, mawu, mabingu, chivomerezi ndi matalala akulu.

Kodi moyo wa anthu amene adzalowa mu ufumu wa Mulungu udzakhala wotani?

Mwamuna aliyense adzakhala ndi mkazi m’modzi, wotengedwa monga Mulungu amalamulira, m’kuyera kwake ndi unamwali wake.

Mkazi aliyense adzakhala ndi mwamuna m’modzi, sipadzapezeka malo okonda amuna kapena akazi, sipadzapezeka malo ochita uhule.

Amuna ndi akazi adzapembedza Mulungu m’modzi: Yehova, sadzayang’ana zifaniziro, zojambula, zifanizo, kapena zinthu zanthawi iliyonse kuti azitsogolera mapemphero awo kuzinthuzo. Sadzatchula m’mapempherowo dzina, kapena la munthu, kapena la mngelo, kupatula dzina la Mulungu: Yehova.

– Ndipo Mohammed ndi anamwali okwana 72 omwe amalonjeza chipembedzocho chomwe adagwirizana ndi Bahira?

Muhammad ndi anamwali ake okwanira 72 sagwirizana ndi moyo mu ufumu wa Yehova,

Mukandifunsa kuti ndisankhe pakati:

(A) Kukhala mfumu yachiwerewere komanso kugona ndi hule lomwe ndinasankha tsiku lililonse.

(B) Kukhala wamwamuna wokondedwa wa mkazi wokhulupirika m’modzi ndi yemwe amakonda mkazi m’modzi yekha wokhulupirika, mkazi wanga, wotengedwa ndi ine monga Mulungu amalamulira.

Ndisankha kalata yotsirizira, kalata «B»: mkazi.

Ichi ndichifukwa chake Babeloni ndi zipembedzo zake zonse zachiwerewere zimatha kupita kugehena, limodzi ndi aneneri onse onyenga komanso angelo opanduka omwe adamupembedza.

Kodi ndi ndani amene sadzalowa mu ufumu wa Mulungu?
Iwo amene sakonda moyo womwe wafotokozedwawu pamwambapa, m’malo mwake amakonda kutsatira zomwe zafotokozedwa pa 1 Akorinto 6: 9-10 ngati zizolowezi zomwe okonda omwe sadzalowa mu ufumu wa Mulungu: anthu osavomerezeka kapena adati m’mawu ena: anthu onyada, omwe amakonda kuseka anzawo omwe sawalandira ngati abwenzi, kapena okwatirana, kapena osavomereza zipembedzo zawo zopembedza mafano ngati zawo.

Osanditengera ine cholakwika, kuti ndidatchula 1 Akorinto 6: 9-10 ngati lembalo lochokera m’Baibulo lomwe limagwirizana bwino ndi positi yanga pano, sizitanthauza kuti ndimakhulupirira zonse zomwe zili M’baibulo, sindine Mlaliki wa Baibo, Baibo yatenga zolemba zina za Bukhu la Zowona kuti ziwonekere ngati Buku Loyera, koma monga ndikuwonetsa kwa anthu anzeru mu bulogu yanga: bestiadn.com, zilombo zanyenga zolemba zopatulikazo natembenuka ambiri aiwo ngati osadziwa, ndipo potero adapanga Baibulo lawo: buku lotsutsana, buku lina losiyana ndi Buku la Choonadi ndi Bukhu la Choonadi ndi buku lopanda zotsutsana, ndipo wolemba Buku la chowonadi ndi mboni yokhulupirika , kapena mboni zambiri zokhulupirika ndi alembi a Buku la chowonadi, koma pamene mboni zonama zidapha mboni zokhulupirika ndikutenga mabuku awo, mukuganiza kuti mboni zonama zidachita chiyani ndi mauthenga omwe mboni zokhulupirika zidalemba?, sindikufuna kuyankha funsoli kwa anthu anga, siopusa.

=

+

THE MARCH OF THE BEAST

+

thecrossandthelaw
thechrististhesonofJehovah
Michael-endtimes
=

[Babilonia ya ha sido juzgada, ha sido hallada culpable y en justicia ha sido condenada al infierno]

nueva tierra y cielos
==
micah 7 8_10 en
indignation
DIBUJANOSBIEN
JESUSODIAASUSENEMIGOS
laverdad
==
===
[3] La profecía en lenguaje figurado de la reversión del pecado original de Adán y Eva
https://textos-y-relaciones.blogspot.com/2019/08/evangelio-de-felipe-71-mientras-eva.html
[4-2] El ABC del Verdadero Cristianismo ha sido re-descubierto y yo lo anuncio (Salmos 118:17-23) : https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/
[5] El orgullo y despecho de una mujer causó su acto calumnioso contra mi, ¿que culpa tengo yo de haberle gustado a ella y ser fiel y celoso?.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/esto-me-pasa-porque-soy-fiel.html
[6]
Satanás es una criatura con vida, porque Satanás vive en cualquier calumniador, y tiene miedo y sus miedos se cumplen.
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/el-vidente-vera-la-luz-pero-el-ciego-no.html
[7]
No todos los caminos conducen a Roma, solo las falsas religiones lo hacen
https://cristo-cabello-corto.blogspot.com/2019/05/ellos-dijeron-todos-los-caminos.html
[9] Hijo de Satanás (calumniador), Satanás no te podrá defender, porque Satanás no tiene argumentos de defensa coherentes,
además Satanás es tan culpable como tu, y porque Satanás es una bestia como abogado defensor.
https://el-enemigo-del-anticristo.blogspot.com/2019/05/el-anti-anticristo.html
[10] La profecía lo confirma: El ejército ganador se reparte el botín arrebatado al perdedor.
https://cristo-uso-corto.blogspot.com/2019/08/miguel-olvidate-de-eliza-satanas-tu.html
LA PARABOLA DEL BUEN FORNICADOR
La parábola no contada del buen fornicador y el falso cristiano que lo calumnia!
el final del clasico en peru alianza universitario cristal boys
Miguel: “Satanás, tu no solo lo pareces, sino que eres del otro equipo, te gusta ademas el color crema y escarlata, al igual que ese sacerdote de tu iglesia …“