Ο Θεός δεν χρειάζεται νέους πιστούς, έχει ήδη εκείνους που χρειάζεται.