Ang paliwanag para sa hulang ito: Daniel 8:10 Lumaki ito ng malaki, maging sa hukbo ng langit; at ang ilan sa mga host ng mga bituin ay inihulog sa lupa, at tinapakan sila. 11 Pinalaki nito ang sarili, hanggang sa Prinsipe ng hukbo; at ang patuloy na handog na hain ay tinanggal mula sa kanya, at ang lugar ng kanyang santuario ay napabagsak.

Ang paliwanag para sa hulang ito: Daniel 8:10 Lumaki ito ng malaki, maging sa hukbo ng langit; at ang ilan sa mga host ng mga bituin ay inihulog sa lupa, at tinapakan sila. 11 Pinalaki nito ang sarili, hanggang sa Prinsipe ng hukbo; at ang patuloy na handog na hain ay tinanggal mula sa kanya, at ang lugar ng kanyang santuario ay napabagsak.

Ang paliwanag para sa…
Daniel 8:10 Lumaking malaki, maging sa hukbo ng langit; at ang ilan sa mga host ng mga bituin ay inihulog sa lupa, at tinapakan sila. 11 Pinalaki nito ang sarili, hanggang sa Prinsipe ng hukbo; at ang patuloy na handog na hain ay tinanggal mula sa kanya, at ang lugar ng kanyang santuario ay napabagsak.
… Ay

Daniel 8:10 Si Satanas ay lumaki nang malaki, maging sa hukbo ng langit;
at ang ilan sa mga host ng mga bituin ay inihulog sa lupa, at tinapakan sila.
(Niloko si Satanas, pansamantala, maging ang mga banal)
Daniel 8:11 Pinalaki nito ang sarili, hanggang sa Prinsipe ng hukbo;
(Pinadako ni Satanas ang kanyang sarili kahit laban kay Michael, ang prinsipe ng hukbo ng langit!)
at ang patuloy na handog na hain ay tinanggal mula sa kanya,
(At ang katotohanan tungkol sa banal na tipan ay nakatago, hindi ito pinansin ni Michael, ngunit sa ilang sandali lamang, natagpuan ko ito, tinulungan ako ni Jehova na makahanap ng katotohanan!)
at ang lugar ng kanyang santuario ay napabagsak.
(Tanungin Sandra … https://bestiadn.com/2020/06/04/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-he-aqui-con-las-nubes- del-cielo-venia-uno-como-un-hijo-de-hombre-que-vino-hasta-el-anciano-de-dias-y-le-hicieron-acercarse-delan /
)

Si Jesus ay may maikling buhok. Kung susuriin mo ang mga kuwadro na gawa ng «Saint Michael» na humakbang sa «Satanas» na ipinakita ng Vatican, makikita mo na «si Satanas» ay may isang mas madidilim na kulay ng balat kaysa kay «Michael», ngunit ang huwad na Michael ay mukhang isang babae, iyon ay sapagkat sa katunayan siya si Samael, ang prinsipe ng Roma, siya ang tagapagtaguyod, kaya ang katotohanan ay kabaligtaran; ngunit nangyari ito upang matupad ang hula sa Daniel 8: 10-11.

Ang mga messenger ng Diyos, tulad ni Hesus, sila ay may pagiging tao at mapagpakumbaba, ipinangaral nila ang mensaheng ito:

«Huwag lumuhod sa harap ng mga nilalang, huwag sumamba sa mga nilalang, tayo rin ay mga nilalang! (Gawa 10:25; Exodo 20: 1-5)».

Samakatuwid, ang kanilang buhok ay maikli, hindi sila nagsuot ng mahabang damit tulad ng isang Zeus o Hades na kinakatawan sa mga pelikula sa Hollywood. Si Jesus ay may maikling buhok at siya ay mukhang isang lalaki, hindi tulad ng isang babae, at ang parehong lohika ay nalalapat para sa kanyang mga banal na anghel (ang kanyang mga banal na messenger, ang kanyang mga banal: 1 Mga Taga-Corinto 1-16, Deuteronomio 22: 5), hindi nagsuot ng mahabang araw si Jesus nagbibihis tulad ng mga Pariseo na kanyang hinatulan, at narito, hindi ko na sasabihin pa … ngunit marami pang kasinungalingan na sinabi tungkol sa kanya at sa kanyang mga kaibigan.
Matapos ang pagpatay kay Jesús at ang kanyang mga kaibigan, ang kanilang ebanghelyo ay napusot, at iyon ang naipakita sa Bibliya, hindi mo ba alam na ang Antikristo ay dumating pagkatapos patayin si Kristo at ang kanyang mga banal na alagad ?.

Marami sa mga antikristo ang nagsabi na «ang antikristo» ay dumating sa katapusan ng mundo, ngunit hindi ito makatuwiran sapagkat si Kristo ay bumalik upang hatulan ang sanlibutan tulad ng nasusulat sa 2 Tesalonica 4: 2 at Isaias 11: 1- 4, ang nangyayari ay mula sa punto ng view ng mga puwersa ng Antikristo, si Cristo ang acusser. Para sa mga imposters na si Kristo ang kaaway, at naaayon sa pangalan ni Satanas (Ibig sabihin ni Satanas na maninirang-puri), si Satanas ay nakatuon upang mapanirang-puri laban kay Jehova, si Kristo at ang kanyang mga banal, tulad ng nasusulat sa Daniel 8:25 at Daniel 7: 25-27, ngunit Tinalo ni Kristo ang Antikristo sapagkat tinutulungan ng Diyos si Cristo, tulad ng nasusulat sa Mga Awit 110: 1-6. Kung ang maliit na mensahe na ito ay tila nagbubunyag sa iyo, tingnan ang b e s t i a d n. (moc).

sino ang pumatay sa mga banal at ano ang ginawa ng mga pumatay pagkatapos nito?:

Ang mga messenger ng katotohanan ay hindi nagbebenta ng mga libro, video, atbp. Ang katotohanan ay hindi ma-prostitusyon, ngunit ang mga pangungutya ay nagpapahiram sa kanilang sarili sa prostitusyon, kaya’t ang mga anghel ng dragon ay nagbihis bilang mga kababaihan at hindi karapat-dapat na gagamitin ang mga pangalan ng mga banal na anghel, mayroon din sila paninirang-puri laban sa mga banal na messenger sa pamamagitan ng maling pagsasabi ng kanilang mensahe, na ang panlilinlang ay makikita sa Bibliya ng mga Romano, hindi ko alam kung alam mo, ngunit ang mapaghimagsik na anghel na si Samael ay ang prinsipe ng Roma, ang kaaway ni Michael, ang prinsipe ng Israel ; ang iglesya na lumikha ng Bibliya ay ang simbahan xxx, yyy, Roman, yyy, para sa aklat nito, kumuha sila ng ilang mga parirala ng relihiyon ng mga Hudyo at pinagsama ito sa kanilang mga doktrina at payo na Greek (Roman), ang resulta ay ang aklat ng mga pagkakasalungatan: ang Bibliya, kung ipinangaral ni Cristo ang pag-ibig sa mga kaaway bakit niya ipadala si Satanas at ang kanyang mga anghel sa impiyerno ?, Ito ay isang bagay na lohika, tinatanggap ito ng ilang mga tao, samantalang ang ibang mga tao ay hindi tinatanggap ito (Daniel 12:10). Gumawa ako ng isang blog kung saan ko nasira ang mga kasinungalingan ng relihiyon ng Roma, google bestiadn, pagbisita sa pagdaragdag. at moc (paatras)

Madalas kong iniisip ang poop na mukha ng aking kaaway na binabasa ang aking mensahe sa kabilang panig ng screen …

=

The explanation for this prophecy: Daniel 8:10 It grew great, even to the host of heaven; and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them. 11 It magnified itself, even up to the Prince of the host; and the continual sacrifice offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown.

The explanation for …
Daniel 8:10 It grew great, even to the host of heaven; and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them. 11 It magnified itself, even up to the Prince of the host; and the continual sacrifice offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown.

… is

Daniel 8:10 Satan grew great, even to the host of heaven;
and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them.
(Satan deceived, for a while, even the saints)
Daniel 8:11 It magnified itself, even up to the Prince of the host;
(Satan magnified himself even against Michael, the prince of the host of heaven!)
and the continual sacrifice offering was taken away from him,
(And the truth about the holy covenant was hid, Michael ignored it, but only for a while, I re-found it, Jehovah helped me to find the truth!)
and the place of his sanctuary was overthrown.
(Ask Sandra … https://bestiadn.com/2020/06/04/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-he-aqui-con-las-nubes-del-cielo-venia-uno-como-un-hijo-de-hombre-que-vino-hasta-el-anciano-de-dias-y-le-hicieron-acercarse-delan/


)

Jesus had short hair. If you check the paintings of “Saint Michael” stepping over “Satan” which are shown by the Vatican, you will see that “Satan” has a darker skin color than “Michael”, but that false Michael looks like a woman, that is because in fact he is Samael, the prince of Rome, he is the imposter, so the truth is the opposite; but it happened to fulill the prophecy in Daniel 8:10-11.

The messengers of God, such as Jesus, they were manly and humble, they preached this message:

«Do not to kneel before creatures, do not worship creatures, we are also creatures! (Acts 10:25, Exodus 20:1-5)».

who killed the saints and what did the killers do after that -

Therefore, their hair were short, they did not wear long dressing like a Zeus or Hades who are represented in the Hollywood movies. Jesus had short hair and he looked like a man, not like a woman, and the same logic applies for his holy angels (his holy messengers, his saints : 1 Corinthians 1-16, Deuteronomy 22: 5), Jesus did not wear long dressing like the Pharisees whom he condemned, and here I will not say more … but there are many more lies that were told about him and his friends.
After the murder of Jesús and his friends, their gospel was faked, and that is what is reflected in the Bible, didn’t you know that the Antichrist came after killing Christ and his holy disciples?.

Many of the antichrists say that “the antichrist” comes at the end of the world, but that does not make sense because it is Christ who returns to judge the world as it is written in 2 Thessalonians 4: 2 and Isaiah 11: 1-4, what happens is that from the point of view of the forces of the Antichrist, the Christ is the acusser. For the imposters Christ is the enemy, and accordingly to Satan’s name (Satan means slanderer) , Satan is dedicated to slander against Jehovah, Christ and his saints, as it is written in Daniel 8:25 and Daniel 7:25-27, but Christ defeats the Antichrist because God helps Christ, as it is written in Psalms 110:1-6. If this little message seemed revealing to you, look at b e s t i a d n. (moc).

Who killed the saints and what did the killers do after that?:

The messengers of truth do not sell books, videos, etc. The truth cannot be prostituted, but flatteries lend themselves to prostitution, that’s why the angels of the Dragon have dressed as women and unworthily usurped the names of the holy angels, they have also slandered against the holy messengers by falsifying their message, that deception is reflected in the Bible of the Romans, I don’t know if you know, but the rebellious angel Samael was the prince of Rome, the enemy of Michael, the prince of Israel; the church that created the Bible is the church xxx , yyy, Roman, yyy, for its book, they took some phrases of the Jewish religion and combined it with their Greek (Roman) doctrines and advices, the result was the book of contradictions: the Bible, if Christ preached love to enemies why will he send Satan and his angels to hell?, It is a matter of logic, some people accept this, while other people do not accept this (Daniel 12:10). I have created a blog where I have destroyed the lies of the religion of Rome, google bestiadn, visit adding. and moc (backwards)

THE PURPOSE

I often imagine my enemy’s poop face reading my message on the other side of the screen …

Voices of a great multitude

Revelation 19:1 After this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting:
“Hallelujah!
Salvation and glory and power belong to our God,
Revelation 19:2     for true and just are his judgments.
He has condemned the great prostitute
    who corrupted the earth by her adulteries.
He has avenged on her the blood of his servants.”
Revelation 19:11 “The merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore— 12 cargoes of gold, silver, precious stones and pearls; fine linen, purple, silk and scarlet cloth; every sort of citron wood, and articles of every kind made of ivory, costly wood, bronze, iron and marble; 13 cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour and wheat; cattle and sheep; horses and carriages; and human beings sold as slaves.
Golden days have passed over:
Revelation 19:14 “They will say, ‘The fruit you longed for is gone from you. All your luxury and splendor have vanished, never to be recovered.’ 15 The merchants who sold these things and gained their wealth from her will stand far off, terrified at her torment. They will weep and mourn 16 and cry out:
“‘Woe! Woe to you, great city,
    dressed in fine linen, purple and scarlet,
    and glittering with gold, precious stones and pearls!
17 In one hour such great wealth has been brought to ruin!’
“Every sea captain, and all who travel by ship, the sailors, and all who earn their living from the sea, will stand far off. 18 When they see the smoke of her burning, they will exclaim, ‘Was there ever a city like this great city?’ 19 They will throw dust on their heads, and with weeping and mourning cry out:
“‘Woe! Woe to you, great city,
    where all who had ships on the sea
    became rich through her wealth!
In one hour she has been brought to ruin!’
20 “Rejoice over her, you heavens!
    Rejoice, you people of God!
    Rejoice, apostles and prophets!
For God has judged her
    with the judgment she imposed on you.”
Written by: José Carlos Galindo Hinostroza