De verklaring voor deze profetie: Daniël 8:10 Het werd groot, zelfs voor het heir des hemels; en sommige van de menigte sterren wierp het op de grond en vertrapte het. 11 Het maakte zichzelf groot, zelfs tot aan de Prins van de gastheer; en het voortdurende offer werd van hem weggenomen en de plaats van zijn heiligdom werd omvergeworpen.

De verklaring voor deze profetie: Daniël 8:10 Het werd groot, zelfs voor het heir des hemels; en sommige van de menigte sterren wierp het op de grond en vertrapte het. 11 Het maakte zichzelf groot, zelfs tot aan de Prins van de gastheer; en het voortdurende offer werd van hem weggenomen en de plaats van zijn heiligdom werd omvergeworpen.

De verklaring voor …
Daniël 8:10 Het werd groot, zelfs voor het heir des hemels; en sommige van de menigte sterren wierp het op de grond en vertrapte het. 11 Het maakte zichzelf groot, zelfs tot aan de Prins van de gastheer; en het voortdurende offer werd van hem weggenomen en de plaats van zijn heiligdom werd omvergeworpen.
… is

Daniël 8:10 Satan groeide groot, zelfs voor de hemelse menigte;
en sommige van de menigte sterren wierp het op de grond en vertrapte het.
(Satan bedroog een tijdje zelfs de heiligen)
Daniël 8:11 Het verheerlijkte zichzelf, zelfs tot aan de Prins van de gastheer;
(Satan verheerlijkte zichzelf zelfs tegen Michael, de prins van de menigte van de hemel!)
en het voortdurende offer werd van hem weggenomen,
(En de waarheid over het heilige verbond was verborgen, Michael negeerde het, maar slechts een tijdje vond ik het opnieuw, Jehovah hielp me de waarheid te vinden!)
en de plaats van zijn heiligdom werd omvergeworpen.
(Vraag Sandra … https://bestiadn.com/2020/06/04/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-he-aqui-con-las-nubes- del-cielo-venia-uno-como-un-hijo-de-hombre-que-vino-hasta-el-anciano-de-dias-y-le-hicieron-acercarse-delan /
)

Jezus had kort haar. Als je de schilderijen bekijkt van «Saint Michael» die over «Satan» stapt die door het Vaticaan worden getoond, zul je zien dat «Satan» een donkerdere huidskleur heeft dan «Michael», maar dat valse Michael eruit ziet als een vrouw, dat wil zeggen want in feite is hij Samael, de prins van Rome, hij is de bedrieger, dus de waarheid is het tegenovergestelde; maar het vervulde de profetie in Daniël 8: 10-11.

De boodschappers van God, zoals Jezus, ze waren mannelijk en nederig, ze predikten deze boodschap:

«Kniel niet voor wezens, aanbid geen wezens, we zijn ook wezens! (Handelingen 10:25, Exodus 20: 1-5)».

Daarom was hun haar kort, ze droegen geen lang verband zoals een Zeus of Hades die in de Hollywood-films worden vertegenwoordigd. Jezus had kort haar en hij zag eruit als een man, niet als een vrouw, en dezelfde logica geldt voor zijn heilige engelen (zijn heilige boodschappers, zijn heiligen: 1 Korintiërs 1-16, Deuteronomium 22: 5), Jezus droeg niet lang gekleed als de Farizeeën die hij veroordeelde, en hier zal ik niet meer zeggen … maar er zijn nog veel meer leugens die over hem en zijn vrienden werden verteld.
Na de moord op Jesús en zijn vrienden was hun evangelie vervalst, en dat wordt weerspiegeld in de Bijbel, wist u niet dat de antichrist kwam nadat hij Christus en zijn heilige discipelen had gedood ?.

Veel van de antichristen zeggen dat «de antichrist» aan het einde van de wereld komt, maar dat slaat nergens op, want het is Christus die terugkeert om de wereld te oordelen, zoals geschreven staat in 2 Thessalonicenzen 4: 2 en Jesaja 11: 1- 4, wat er gebeurt is dat vanuit het standpunt van de krachten van de Antichrist, de Christus de scherpschutter is. Voor de bedriegers is Christus de vijand, en overeenkomstig Satans naam (Satan betekent lasteraar), is Satan toegewijd aan laster tegen Jehovah, Christus en zijn heiligen, zoals geschreven staat in Daniël 8:25 en Daniël 7: 25-27, maar Christus verslaat de antichrist omdat God Christus helpt, zoals geschreven staat in Psalmen 110: 1-6. Als dit kleine berichtje je onthult, kijk dan naar b e s t i a d n. (moc).

wie heeft de heiligen vermoord en wat hebben de moordenaars daarna gedaan ?:

De boodschappers van de waarheid verkopen geen boeken, video’s, enz. De waarheid kan niet prostitueren, maar vleierijen lenen zich voor prostitutie, daarom hebben de engelen van de Draak zich verkleed als vrouwen en hebben ze zich de namen van de heilige engelen onwaardig toegeëigend, ze hebben ook laster tegen de heilige boodschappers door hun boodschap te vervalsen, dat bedrog wordt weerspiegeld in de Bijbel van de Romeinen, ik weet niet of u het weet, maar de opstandige engel Samael was de prins van Rome, de vijand van Michael, de prins van Israël ; de kerk die de Bijbel heeft gemaakt is de kerk xxx, yyy, Roman, yyy, voor haar boek namen ze enkele zinnen van de Joodse religie en combineerden het met hun Griekse (Romeinse) leerstellingen en adviezen, het resultaat was het boek van tegenstellingen: de Bijbel, als Christus liefde tot vijanden predikte, waarom zal hij dan Satan en zijn engelen naar de hel sturen ?, Het is een logische kwestie, sommige mensen accepteren dit, terwijl andere mensen dit niet accepteren (Daniël 12:10). Ik heb een blog gemaakt waar ik de leugens van de religie van Rome heb vernietigd, google bestiadn, bezoek toe te voegen. en moc (achteruit)

Ik blijf me het schijten gezicht van mijn vijanden voorstellen aan de andere kant van het scherm …

=

The explanation for this prophecy: Daniel 8:10 It grew great, even to the host of heaven; and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them. 11 It magnified itself, even up to the Prince of the host; and the continual sacrifice offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown.

The explanation for …
Daniel 8:10 It grew great, even to the host of heaven; and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them. 11 It magnified itself, even up to the Prince of the host; and the continual sacrifice offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown.

… is

Daniel 8:10 Satan grew great, even to the host of heaven;
and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them.
(Satan deceived, for a while, even the saints)
Daniel 8:11 It magnified itself, even up to the Prince of the host;
(Satan magnified himself even against Michael, the prince of the host of heaven!)
and the continual sacrifice offering was taken away from him,
(And the truth about the holy covenant was hid, Michael ignored it, but only for a while, I re-found it, Jehovah helped me to find the truth!)
and the place of his sanctuary was overthrown.
(Ask Sandra … https://bestiadn.com/2020/06/04/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-he-aqui-con-las-nubes-del-cielo-venia-uno-como-un-hijo-de-hombre-que-vino-hasta-el-anciano-de-dias-y-le-hicieron-acercarse-delan/


)

Jesus had short hair. If you check the paintings of “Saint Michael” stepping over “Satan” which are shown by the Vatican, you will see that “Satan” has a darker skin color than “Michael”, but that false Michael looks like a woman, that is because in fact he is Samael, the prince of Rome, he is the imposter, so the truth is the opposite; but it happened to fulill the prophecy in Daniel 8:10-11.

The messengers of God, such as Jesus, they were manly and humble, they preached this message:

«Do not to kneel before creatures, do not worship creatures, we are also creatures! (Acts 10:25, Exodus 20:1-5)».

who killed the saints and what did the killers do after that -

Therefore, their hair were short, they did not wear long dressing like a Zeus or Hades who are represented in the Hollywood movies. Jesus had short hair and he looked like a man, not like a woman, and the same logic applies for his holy angels (his holy messengers, his saints : 1 Corinthians 1-16, Deuteronomy 22: 5), Jesus did not wear long dressing like the Pharisees whom he condemned, and here I will not say more … but there are many more lies that were told about him and his friends.
After the murder of Jesús and his friends, their gospel was faked, and that is what is reflected in the Bible, didn’t you know that the Antichrist came after killing Christ and his holy disciples?.

Many of the antichrists say that “the antichrist” comes at the end of the world, but that does not make sense because it is Christ who returns to judge the world as it is written in 2 Thessalonians 4: 2 and Isaiah 11: 1-4, what happens is that from the point of view of the forces of the Antichrist, the Christ is the acusser. For the imposters Christ is the enemy, and accordingly to Satan’s name (Satan means slanderer) , Satan is dedicated to slander against Jehovah, Christ and his saints, as it is written in Daniel 8:25 and Daniel 7:25-27, but Christ defeats the Antichrist because God helps Christ, as it is written in Psalms 110:1-6. If this little message seemed revealing to you, look at b e s t i a d n. (moc).

Who killed the saints and what did the killers do after that?:

The messengers of truth do not sell books, videos, etc. The truth cannot be prostituted, but flatteries lend themselves to prostitution, that’s why the angels of the Dragon have dressed as women and unworthily usurped the names of the holy angels, they have also slandered against the holy messengers by falsifying their message, that deception is reflected in the Bible of the Romans, I don’t know if you know, but the rebellious angel Samael was the prince of Rome, the enemy of Michael, the prince of Israel; the church that created the Bible is the church xxx , yyy, Roman, yyy, for its book, they took some phrases of the Jewish religion and combined it with their Greek (Roman) doctrines and advices, the result was the book of contradictions: the Bible, if Christ preached love to enemies why will he send Satan and his angels to hell?, It is a matter of logic, some people accept this, while other people do not accept this (Daniel 12:10). I have created a blog where I have destroyed the lies of the religion of Rome, google bestiadn, visit adding. and moc (backwards)

THE PURPOSE

Imagine the enemy poop face on the other side of the screen …

Voices of a great multitude

Revelation 19:1 After this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting:
“Hallelujah!
Salvation and glory and power belong to our God,
Revelation 19:2     for true and just are his judgments.
He has condemned the great prostitute
    who corrupted the earth by her adulteries.
He has avenged on her the blood of his servants.”
Revelation 19:11 “The merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore— 12 cargoes of gold, silver, precious stones and pearls; fine linen, purple, silk and scarlet cloth; every sort of citron wood, and articles of every kind made of ivory, costly wood, bronze, iron and marble; 13 cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour and wheat; cattle and sheep; horses and carriages; and human beings sold as slaves.
Golden days have passed over:
Revelation 19:14 “They will say, ‘The fruit you longed for is gone from you. All your luxury and splendor have vanished, never to be recovered.’ 15 The merchants who sold these things and gained their wealth from her will stand far off, terrified at her torment. They will weep and mourn 16 and cry out:
“‘Woe! Woe to you, great city,
    dressed in fine linen, purple and scarlet,
    and glittering with gold, precious stones and pearls!
17 In one hour such great wealth has been brought to ruin!’
“Every sea captain, and all who travel by ship, the sailors, and all who earn their living from the sea, will stand far off. 18 When they see the smoke of her burning, they will exclaim, ‘Was there ever a city like this great city?’ 19 They will throw dust on their heads, and with weeping and mourning cry out:
“‘Woe! Woe to you, great city,
    where all who had ships on the sea
    became rich through her wealth!
In one hour she has been brought to ruin!’
20 “Rejoice over her, you heavens!
    Rejoice, you people of God!
    Rejoice, apostles and prophets!
For God has judged her
    with the judgment she imposed on you.”
Written by: José Carlos Galindo Hinostroza