Die verklaring vir hierdie profesie: Daniël 8:10 Dit het groot geword tot by die leër van die hemel; en dit het van die leër van die sterre na die aarde neergewerp en hulle vertrap. 11 Dit het homself groot gemaak, selfs tot by die Prins van die leër; en die voortdurende offerande is van hom weggeneem, en die plek van sy heiligdom is omvergewerp.

Die verklaring vir hierdie profesie: Daniël 8:10 Dit het groot geword tot by die leër van die hemel; en dit het van die leër van die sterre na die aarde neergewerp en hulle vertrap. 11 Dit het homself groot gemaak, selfs tot by die Prins van die leër; en die voortdurende offerande is van hom weggeneem, en die plek van sy heiligdom is omvergewerp.

Die verduideliking vir …
Daniel 8:10 Dit het groot geword tot by die leër van die hemel; en dit het van die leër van die sterre na die aarde neergewerp en hulle vertrap. 11 Dit het homself groot gemaak, selfs tot by die Prins van die leër; en die voortdurende offerande is van hom weggeneem, en die plek van sy heiligdom is omvergewerp.
… Is

Daniël 8:10 Satan het groot geword tot by die leër van die hemel;
en dit het van die leër van die sterre na die aarde neergewerp en hulle vertrap.
(Satan het selfs ‘n tyd lank selfs die heiliges bedrieg)
Daniel 8:11 Dit het homself groot gemaak tot by die vors van die leër;
(Satan het homself selfs verheerlik teen Michael, die vors van die leër van die hemel!)
en die voortdurende offerande is van hom weggeneem,
(En die waarheid oor die heilige verbond is verborge; Michael het dit geïgnoreer, maar net ‘n rukkie later het ek dit weer gevind, Jehovah het my gehelp om die waarheid te vind!)
en die plek van sy heiligdom is omvergewerp.
(Vra Sandra… https://bestiadn.com/2020/06/04/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-he-aqui-con-las-nubes- del-cielo-venia-uno-as-un-hijo de hombre-que-vino-hasta-el-anciano-de-dag-y-le-hicieron-acercarse-delan /
)

Jesus het kort hare gehad. As u kyk na die skilderye van “Sint Michael” wat oor “Satan” strek en wat deur die Vatikaan getoon word, sal u sien dat “Satan” ‘n donkerder velkleur het as «Michael», maar dat die valse Michael soos ‘n vrou lyk, dit wil sê want in werklikheid is hy Samael, die prins van Rome, hy is die veroordelaar, dus is die waarheid die teendeel; maar dit het toevallig die profesie in Daniël 8: 10-11 vervul.

Die boodskappers van God, soos Jesus, was manlik en nederig; hulle het hierdie boodskap verkondig:

«Moenie voor wesens kniel nie, aanbid nie wesens nie; ons is ook wesens! (Handelinge 10:25, Eksodus 20: 1-5).»

Daarom was hul hare kort, hulle het nie ‘n lang rok gedra soos ‘n Zeus of Hades wat in die Hollywood-films verteenwoordig word nie. Jesus het kort hare gehad en hy het soos ‘n man gelyk, nie soos ‘n vrou nie, en dieselfde logika geld vir sy heilige engele (sy heilige boodskappers, sy heiliges: 1 Kor. 1-16, Deuteronomium 22: 5). Jesus het nie lank gedra nie gaan aantrek soos die Fariseërs wat hy veroordeel het, en hier sal ek nie meer sê nie … maar daar is nog baie meer leuens wat oor hom en sy vriende vertel is.
Na die moord op Jesús en sy vriende, is hulle evangelie vervals, en dit is wat in die Bybel weerspieël word, het u nie geweet dat die Antichris gekom het nadat hy Christus en sy heilige dissipels doodgemaak het nie?

Baie van die antichriste sê dat die “antichris” aan die einde van die wêreld kom, maar dit maak nie sin nie, want dit is Christus wat terugkeer om die wêreld te oordeel, soos geskrywe is in 2 Tessalonisense 4: 2 en Jesaja 11: 1- 4, wat wel gebeur, is dat die Christus vanuit die oogpunt van die magte van die Antichris die skutter is. Want die vermeerders is dat Christus die vyand is, en dienooreenkomstig volgens Satan se naam (Satan beteken laster), is Satan toegewy aan laster teen Jehovah, Christus en sy heiliges, soos geskrywe is in Daniël 8:25 en Daniël 7: 25-27, maar Christus verslaan die Antichris omdat God Christus help, soos geskrywe is in Psalms 110: 1-6. As hierdie klein boodskap vir u onthullend gelyk het, kyk dan na b e s t i a d n. (MOC).

wie het die heiliges doodgemaak en wat het die moordenaars daarna gedoen ?:

Die boodskappers van die waarheid verkoop nie boeke, video’s nie, ens. Die waarheid kan nie geprostiteer word nie, maar vleiings leen hulself tot prostitusie, daarom het die engele van die draak soos vroue aangetrek en die name van die heilige engele onwaardig gebruik; laster teen die heilige boodskappers deur hul boodskap te vervals, dat die misleiding weerspieël word in die Bybel van die Romeine, ek weet nie of jy dit weet nie, maar die opstandige engel Samael was die prins van Rome, die vyand van Michael, die prins van Israel. ; die kerk wat die Bybel geskep het, is die kerk xxx, yyy, Roman, yyy, vir die boek, het hulle enkele frases van die Joodse godsdiens geneem en dit gekombineer met hul Griekse (Romeinse) leerstellings en advies, die resultaat was die boek van teenstrydighede: in die Bybel, as Christus liefde aan vyande verkondig het, waarom sal hy dan Satan en sy engele hel toe stuur ?, Dit is logies dat sommige mense dit aanvaar, terwyl ander dit nie aanvaar nie (Daniël 12:10). Ek het ‘n blog geskep waar ek die leuens van die godsdiens van Rome vernietig het, google bestiadn, besoek. en moc (agteruit)

Ek kan my voorstel dat die vyand van my vyand my boodskap aan die ander kant van die skerm lees …

=

The explanation for this prophecy: Daniel 8:10 It grew great, even to the host of heaven; and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them. 11 It magnified itself, even up to the Prince of the host; and the continual sacrifice offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown.

The explanation for …
Daniel 8:10 It grew great, even to the host of heaven; and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them. 11 It magnified itself, even up to the Prince of the host; and the continual sacrifice offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown.

… is

Daniel 8:10 Satan grew great, even to the host of heaven;
and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them.
(Satan deceived, for a while, even the saints)
Daniel 8:11 It magnified itself, even up to the Prince of the host;
(Satan magnified himself even against Michael, the prince of the host of heaven!)
and the continual sacrifice offering was taken away from him,
(And the truth about the holy covenant was hid, Michael ignored it, but only for a while, I re-found it, Jehovah helped me to find the truth!)
and the place of his sanctuary was overthrown.
(Ask Sandra … https://bestiadn.com/2020/06/04/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-he-aqui-con-las-nubes-del-cielo-venia-uno-como-un-hijo-de-hombre-que-vino-hasta-el-anciano-de-dias-y-le-hicieron-acercarse-delan/


)

Jesus had short hair. If you check the paintings of “Saint Michael” stepping over “Satan” which are shown by the Vatican, you will see that “Satan” has a darker skin color than “Michael”, but that false Michael looks like a woman, that is because in fact he is Samael, the prince of Rome, he is the imposter, so the truth is the opposite; but it happened to fulill the prophecy in Daniel 8:10-11.

The messengers of God, such as Jesus, they were manly and humble, they preached this message:

«Do not to kneel before creatures, do not worship creatures, we are also creatures! (Acts 10:25, Exodus 20:1-5)».

who killed the saints and what did the killers do after that -

Therefore, their hair were short, they did not wear long dressing like a Zeus or Hades who are represented in the Hollywood movies. Jesus had short hair and he looked like a man, not like a woman, and the same logic applies for his holy angels (his holy messengers, his saints : 1 Corinthians 1-16, Deuteronomy 22: 5), Jesus did not wear long dressing like the Pharisees whom he condemned, and here I will not say more … but there are many more lies that were told about him and his friends.
After the murder of Jesús and his friends, their gospel was faked, and that is what is reflected in the Bible, didn’t you know that the Antichrist came after killing Christ and his holy disciples?.

Many of the antichrists say that “the antichrist” comes at the end of the world, but that does not make sense because it is Christ who returns to judge the world as it is written in 2 Thessalonians 4: 2 and Isaiah 11: 1-4, what happens is that from the point of view of the forces of the Antichrist, the Christ is the acusser. For the imposters Christ is the enemy, and accordingly to Satan’s name (Satan means slanderer) , Satan is dedicated to slander against Jehovah, Christ and his saints, as it is written in Daniel 8:25 and Daniel 7:25-27, but Christ defeats the Antichrist because God helps Christ, as it is written in Psalms 110:1-6. If this little message seemed revealing to you, look at b e s t i a d n. (moc).

Who killed the saints and what did the killers do after that?:

The messengers of truth do not sell books, videos, etc. The truth cannot be prostituted, but flatteries lend themselves to prostitution, that’s why the angels of the Dragon have dressed as women and unworthily usurped the names of the holy angels, they have also slandered against the holy messengers by falsifying their message, that deception is reflected in the Bible of the Romans, I don’t know if you know, but the rebellious angel Samael was the prince of Rome, the enemy of Michael, the prince of Israel; the church that created the Bible is the church xxx , yyy, Roman, yyy, for its book, they took some phrases of the Jewish religion and combined it with their Greek (Roman) doctrines and advices, the result was the book of contradictions: the Bible, if Christ preached love to enemies why will he send Satan and his angels to hell?, It is a matter of logic, some people accept this, while other people do not accept this (Daniel 12:10). I have created a blog where I have destroyed the lies of the religion of Rome, google bestiadn, visit adding. and moc (backwards)

THE PURPOSE

I often imagine my enemy’s poop face reading my message on the other side of the screen …

Voices of a great multitude

Revelation 19:1 After this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting:
“Hallelujah!
Salvation and glory and power belong to our God,
Revelation 19:2     for true and just are his judgments.
He has condemned the great prostitute
    who corrupted the earth by her adulteries.
He has avenged on her the blood of his servants.”
Revelation 19:11 “The merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore— 12 cargoes of gold, silver, precious stones and pearls; fine linen, purple, silk and scarlet cloth; every sort of citron wood, and articles of every kind made of ivory, costly wood, bronze, iron and marble; 13 cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour and wheat; cattle and sheep; horses and carriages; and human beings sold as slaves.
Golden days have passed over:
Revelation 19:14 “They will say, ‘The fruit you longed for is gone from you. All your luxury and splendor have vanished, never to be recovered.’ 15 The merchants who sold these things and gained their wealth from her will stand far off, terrified at her torment. They will weep and mourn 16 and cry out:
“‘Woe! Woe to you, great city,
    dressed in fine linen, purple and scarlet,
    and glittering with gold, precious stones and pearls!
17 In one hour such great wealth has been brought to ruin!’
“Every sea captain, and all who travel by ship, the sailors, and all who earn their living from the sea, will stand far off. 18 When they see the smoke of her burning, they will exclaim, ‘Was there ever a city like this great city?’ 19 They will throw dust on their heads, and with weeping and mourning cry out:
“‘Woe! Woe to you, great city,
    where all who had ships on the sea
    became rich through her wealth!
In one hour she has been brought to ruin!’
20 “Rejoice over her, you heavens!
    Rejoice, you people of God!
    Rejoice, apostles and prophets!
For God has judged her
    with the judgment she imposed on you.”
Written by: José Carlos Galindo Hinostroza