Lời giải thích cho lời tiên tri này: Daniel 8:10 Nó phát triển rất lớn, ngay cả với thiên đàng; và một số vật chủ của những ngôi sao nó rơi xuống đất và giẫm đạp lên chúng. 11 Nó phóng đại chính nó, thậm chí lên đến Hoàng tử của chủ nhà; và của lễ hiến tế liên tục đã bị lấy đi từ anh ta, và nơi tôn nghiêm của anh ta đã bị lật đổ.

Lời giải thích cho lời tiên tri này: Daniel 8:10 Nó phát triển rất lớn, ngay cả với thiên đàng; và một số vật chủ của những ngôi sao nó rơi xuống đất và giẫm đạp lên chúng. 11 Nó phóng đại chính nó, thậm chí lên đến Hoàng tử của chủ nhà; và của lễ hiến tế liên tục đã bị lấy đi từ anh ta, và nơi tôn nghiêm của anh ta đã bị lật đổ.

Lời giải thích cho Lọ
Daniel 8:10 Nó lớn lên rất nhiều, ngay cả với thiên đàng; và một số vật chủ của những ngôi sao nó rơi xuống đất và giẫm đạp lên chúng. 11 Nó phóng đại chính nó, thậm chí lên đến Hoàng tử của chủ nhà; và của lễ hiến tế liên tục đã bị lấy đi từ anh ta, và nơi tôn nghiêm của anh ta đã bị lật đổ.
… Là

Daniel 8:10 Satan đã lớn mạnh, ngay cả với thiên đàng;
và một số vật chủ của những ngôi sao nó rơi xuống đất và giẫm đạp lên chúng.
(Satan bị lừa dối, trong một thời gian, ngay cả các vị thánh)
Daniel 8:11 Nó phóng đại chính nó, thậm chí lên đến Hoàng tử của chủ nhà;
(Satan phóng đại bản thân mình thậm chí chống lại Michael, hoàng tử của chủ thiên đàng!)
và của lễ hiến tế liên tục đã bị lấy đi từ anh ta,
(Và sự thật về giao ước thánh đã bị che giấu, Michael đã phớt lờ nó, nhưng chỉ được một lúc, tôi đã tìm lại được nó, Đức Giê-hô-va đã giúp tôi tìm ra sự thật!)
và nơi tôn nghiêm của ông đã bị lật đổ.
(Hỏi Sandra đào https://bestiadn.com/2020/06/04/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-he-aqui-con-las-nubes- del-cielo-venia-uno-como-un-Hijo-de-hombre-que-vino-hasta-el-anciano-de-dias-y-le-hicieron-acercude-delan /
)

Chúa Giêsu có mái tóc ngắn. Nếu bạn kiểm tra các bức tranh của Thánh Saint Michael, bước qua trên ngôi đền Satan, được Vatican thể hiện, bạn sẽ thấy rằng Sat Satan có màu da sẫm hơn so với Michael Michael, nhưng Michael giả đó trông giống phụ nữ, đó là bởi vì trên thực tế anh ta là Samael, hoàng tử của Rome, anh ta là kẻ mạo danh, nên sự thật thì ngược lại; nhưng nó đã xảy ra để hoàn thành lời tiên tri trong Daniel 8: 10-11.

Các sứ giả của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu, họ rất nam tính và khiêm tốn, họ đã rao giảng thông điệp này:

«Đừng quỳ xuống trước các sinh vật, đừng tôn thờ các sinh vật, chúng ta cũng là những sinh vật! (Công vụ 10:25, Xuất hành 20: 1-5)».

Do đó, tóc của họ ngắn, họ không mặc quần áo dài như thần Zeus hay Hades được đại diện trong các bộ phim Hollywood. Chúa Giêsu có mái tóc ngắn và anh ta trông giống một người đàn ông, không giống phụ nữ, và logic tương tự áp dụng cho các thiên thần thánh của anh ta (sứ giả thánh của anh ta, các thánh của anh ta: 1 Cô-rinh-tô 1-16, Phục truyền 22: 5), Chúa Giê-su không mặc lâu mặc quần áo giống như những người Pha-ri-si mà anh ta kết án, và ở đây tôi sẽ không nói thêm nữa, nhưng có nhiều lời nói dối hơn được nói về anh ta và bạn bè của anh ta.
Sau khi Jesús và bạn bè của anh ta bị sát hại, phúc âm của họ đã bị làm giả, và đó là những gì được phản ánh trong Kinh Thánh, bạn có biết rằng Antichrist đã đến sau khi giết Chúa Kitô và các môn đệ thánh của mình không?.

Nhiều người trong số các antichrist nói rằng, Antichrist, đến cuối thế giới, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì vì chính Chúa Kitô đã trở lại để phán xét thế giới như được viết trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 2 và Ê-sai 11: 1- 4, những gì xảy ra là từ quan điểm của các lực lượng của Antichrist, Chúa Kitô là người gây tranh cãi. Đối với những kẻ mạo danh Chúa Kitô là kẻ thù, và theo tên của Satan (Satan có nghĩa là vu khống), Satan được dành để nói xấu chống lại Đức Giê-hô-va, Chúa Kitô và các thánh của mình, như được viết trong Daniel 8:25 và Daniel 7: 25-27, nhưng Chúa Kitô đánh bại Antichrist vì Chúa giúp đỡ Chúa Kitô, vì nó được viết trong Thi thiên 110: 1-6. Nếu tin nhắn nhỏ này dường như tiết lộ cho bạn, hãy nhìn vào b i s t i a d n. (moc).

Ai đã giết các vị thánh và những kẻ giết người đã làm gì sau đó?:

Các sứ giả của sự thật không bán sách, video, v.v … Sự thật không thể bị giả mạo, nhưng pin cho vay để bán dâm, đó là lý do tại sao các thiên thần của Rồng đã mặc đồ phụ nữ và chiếm đoạt một cách không xứng đáng tên của các thiên thần, họ cũng đã vu khống chống lại các sứ giả thánh bằng cách làm sai lệch thông điệp của họ, rằng sự lừa dối được phản ánh trong Kinh thánh của người La Mã, tôi không biết nếu bạn biết, nhưng thiên thần nổi loạn Samael là hoàng tử của Rome, kẻ thù của Michael, hoàng tử của Israel ; nhà thờ tạo ra Kinh thánh là nhà thờ xxx, yyy, Roman, yyy, vì cuốn sách của họ, họ đã lấy một số cụm từ của tôn giáo Do Thái và kết hợp nó với các giáo lý và lời khuyên Hy Lạp (La Mã), kết quả là cuốn sách mâu thuẫn: Kinh thánh, nếu Chúa Kitô rao giảng tình yêu cho kẻ thù tại sao anh ta sẽ gửi Satan và các thiên thần của mình xuống địa ngục?, Đó là vấn đề logic, một số người chấp nhận điều này, trong khi những người khác không chấp nhận điều này (Daniel 12:10). Tôi đã tạo một blog nơi tôi đã phá hủy sự dối trá của tôn giáo Rome, google bestiadn, truy cập thêm. và moc (ngược)

Tôi không ngừng tưởng tượng khuôn mặt chết tiệt của kẻ thù của mình ở phía bên kia màn hình.

=

The explanation for this prophecy: Daniel 8:10 It grew great, even to the host of heaven; and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them. 11 It magnified itself, even up to the Prince of the host; and the continual sacrifice offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown.

The explanation for …
Daniel 8:10 It grew great, even to the host of heaven; and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them. 11 It magnified itself, even up to the Prince of the host; and the continual sacrifice offering was taken away from him, and the place of his sanctuary was overthrown.

… is

Daniel 8:10 Satan grew great, even to the host of heaven;
and some of the host of the stars it cast down to the ground, and trampled upon them.
(Satan deceived, for a while, even the saints)
Daniel 8:11 It magnified itself, even up to the Prince of the host;
(Satan magnified himself even against Michael, the prince of the host of heaven!)
and the continual sacrifice offering was taken away from him,
(And the truth about the holy covenant was hid, Michael ignored it, but only for a while, I re-found it, Jehovah helped me to find the truth!)
and the place of his sanctuary was overthrown.
(Ask Sandra … https://bestiadn.com/2020/06/04/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-he-aqui-con-las-nubes-del-cielo-venia-uno-como-un-hijo-de-hombre-que-vino-hasta-el-anciano-de-dias-y-le-hicieron-acercarse-delan/


)

Jesus had short hair. If you check the paintings of “Saint Michael” stepping over “Satan” which are shown by the Vatican, you will see that “Satan” has a darker skin color than “Michael”, but that false Michael looks like a woman, that is because in fact he is Samael, the prince of Rome, he is the imposter, so the truth is the opposite; but it happened to fulill the prophecy in Daniel 8:10-11.

The messengers of God, such as Jesus, they were manly and humble, they preached this message:

«Do not to kneel before creatures, do not worship creatures, we are also creatures! (Acts 10:25, Exodus 20:1-5)».

who killed the saints and what did the killers do after that -

Therefore, their hair were short, they did not wear long dressing like a Zeus or Hades who are represented in the Hollywood movies. Jesus had short hair and he looked like a man, not like a woman, and the same logic applies for his holy angels (his holy messengers, his saints : 1 Corinthians 1-16, Deuteronomy 22: 5), Jesus did not wear long dressing like the Pharisees whom he condemned, and here I will not say more … but there are many more lies that were told about him and his friends.
After the murder of Jesús and his friends, their gospel was faked, and that is what is reflected in the Bible, didn’t you know that the Antichrist came after killing Christ and his holy disciples?.

Many of the antichrists say that “the antichrist” comes at the end of the world, but that does not make sense because it is Christ who returns to judge the world as it is written in 2 Thessalonians 4: 2 and Isaiah 11: 1-4, what happens is that from the point of view of the forces of the Antichrist, the Christ is the acusser. For the imposters Christ is the enemy, and accordingly to Satan’s name (Satan means slanderer) , Satan is dedicated to slander against Jehovah, Christ and his saints, as it is written in Daniel 8:25 and Daniel 7:25-27, but Christ defeats the Antichrist because God helps Christ, as it is written in Psalms 110:1-6. If this little message seemed revealing to you, look at b e s t i a d n. (moc).

Who killed the saints and what did the killers do after that?:

The messengers of truth do not sell books, videos, etc. The truth cannot be prostituted, but flatteries lend themselves to prostitution, that’s why the angels of the Dragon have dressed as women and unworthily usurped the names of the holy angels, they have also slandered against the holy messengers by falsifying their message, that deception is reflected in the Bible of the Romans, I don’t know if you know, but the rebellious angel Samael was the prince of Rome, the enemy of Michael, the prince of Israel; the church that created the Bible is the church xxx , yyy, Roman, yyy, for its book, they took some phrases of the Jewish religion and combined it with their Greek (Roman) doctrines and advices, the result was the book of contradictions: the Bible, if Christ preached love to enemies why will he send Satan and his angels to hell?, It is a matter of logic, some people accept this, while other people do not accept this (Daniel 12:10). I have created a blog where I have destroyed the lies of the religion of Rome, google bestiadn, visit adding. and moc (backwards)

THE PURPOSE

Imagine the enemy poop face on the other side of the screen …

Voices of a great multitude

Revelation 19:1 After this I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting:
“Hallelujah!
Salvation and glory and power belong to our God,
Revelation 19:2     for true and just are his judgments.
He has condemned the great prostitute
    who corrupted the earth by her adulteries.
He has avenged on her the blood of his servants.”
Revelation 19:11 “The merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore— 12 cargoes of gold, silver, precious stones and pearls; fine linen, purple, silk and scarlet cloth; every sort of citron wood, and articles of every kind made of ivory, costly wood, bronze, iron and marble; 13 cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour and wheat; cattle and sheep; horses and carriages; and human beings sold as slaves.
Golden days have passed over:
Revelation 19:14 “They will say, ‘The fruit you longed for is gone from you. All your luxury and splendor have vanished, never to be recovered.’ 15 The merchants who sold these things and gained their wealth from her will stand far off, terrified at her torment. They will weep and mourn 16 and cry out:
“‘Woe! Woe to you, great city,
    dressed in fine linen, purple and scarlet,
    and glittering with gold, precious stones and pearls!
17 In one hour such great wealth has been brought to ruin!’
“Every sea captain, and all who travel by ship, the sailors, and all who earn their living from the sea, will stand far off. 18 When they see the smoke of her burning, they will exclaim, ‘Was there ever a city like this great city?’ 19 They will throw dust on their heads, and with weeping and mourning cry out:
“‘Woe! Woe to you, great city,
    where all who had ships on the sea
    became rich through her wealth!
In one hour she has been brought to ruin!’
20 “Rejoice over her, you heavens!
    Rejoice, you people of God!
    Rejoice, apostles and prophets!
For God has judged her
    with the judgment she imposed on you.”
Written by: José Carlos Galindo Hinostroza