«Si Hesus ay hindi muling nabuhay sa ikatlong araw» (Oseas 6: 1-3 = ito ay plural at tumutukoy sa pangatlong millenian, at umaangkop ito sa panahon ng Internet at pagkatapos ng taong 2000 +/-, iyon ay: Isaias 42: 1-4, Daniel 12: 1-3, Isaias 61: 1 (Mga Awit 110: 7)) – Ang pagbabalik ni Jesus ay wala sa kanyang dating katawan at mula sa nakikitang kalangitan: Ang kasinungalingan sa Mga Gawa 1: 1- Sinasalungat ng 11 ang katotohanan sa Mateo 21: 33-44 (Mga Awit 118: 7-23);

Ano ang paliwanag para sa Apocalipsis 13: 7 ?: Pinapayagan na labanan laban sa mga santo at talunin sila, at binigyan ito ng awtoridad sa bawat tribo, bansa, wika, at lahi. »? – Ilan ang mga diyos? Sino ang totoong Diyos at ano ang kanyang pangalan ?.
Ilan ang mga diyos ?, Sino ang totoong Diyos at ano ang kanyang pangalan ?.

Panimula: Daniel 12: 9 Naririnig mo ang «trumpeta», isang paraan ng komunikasyon, ng Apocalypse mula sa isang dulo ng planeta (Lima, Peru), hanggang sa mga dulo ng planeta kung nasaan ka. Sa ganitong paraan ng komunikasyon, sa blog na ito, sa «trompeta» na ito, isiniwalat ko sa iyo ang totoong ebanghelyo; Ginawang opisyal ng Roma ang kasinungalingan sa Bibliya nito dahil sa malupit na interes nito.

Ang isa pang katanungang nalutas ay: Ano ang kapangyarihan ng mga banal na tao (Daniel 12: 7)? –Kung ikaw ay bahagi ng banal na taong iyon maunawaan mo ito sa mensaheng ito.
Ang Mga Doktrina ng mga demonyo ay ang mga karumaldumal na espiritu na lumalabas mula sa bibig ng mga huwad na propeta ng Dragon (Satanas)
Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan ngunit mahal niya ang ilang mga makasalanan.
Niloko nila tayo: Si Hesus ay hindi nabuhay na mag-uli sa ika-3 araw. // «Si Hesus ay hindi muling nabuhay sa ikatlong araw» (Oseas 6: 1-3 = ito ay plural at tumutukoy sa pangatlong millenian, at umaangkop ito sa panahon ng Internet at pagkatapos ng taong 2000 +/-, iyon ay: Isaias 42: 1-4, Daniel 12: 1-3, Isaias 61: 1 (Mga Awit 110: 7)) – Ang pagbabalik ni Jesus ay wala sa kanyang dating katawan at mula sa nakikitang kalangitan: Ang kasinungalingan sa Mga Gawa 1: 1- Sinasalungat ng 11 ang katotohanan sa Mateo 21: 33-44 (Mga Awit 118: 7-23); Ang totoong ebanghelyo ay nahayag sa mga araw ng ikapitong anghel at ipinahayag gamit ang paraan ng komunikasyon (ang «trumpeta»). (Daniel 12: 9, Apocalipsis 10: 7))
Ilan ang mga diyos?

Mayroong maraming mga diyos, subalit isang Diyos na lumikha sa kanilang lahat, ang Diyos na ito ay hindi nilikha ng sinuman at walang kamatayan.

Mga Awit 82: 1 Ang Diyos ay nasa pagtitipon ng mga diyos;
Sa gitna ng mga diyos ay humahatol siya.

Ano ang kahulugan ng pangalang Gabriel ?, Ano ang ibig sabihin ng Gabriel ?, Ano ang ibig sabihin ng pangalan ng anghel na si Gabriel?, Mayroong isang hulaan tungkol sa kanyang pangalan, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito mismo – AI20.ME.
Sino ang totoong Diyos at ano ang kanyang pangalan?

Ang totoong Diyos ay siyang gumawa ng lahat ng mayroon, siya ang may kapangyarihan sa iba pang mga nilikha na diyos, at may kapangyarihan sa bawat nilalang na mayroon.

Ang Diyos na iyon ay tinawag na Jehova, Yahweh, ang pangalang iyon ay nangangahulugang «Ang walang hanggan», ang isang walang hanggan na kung sino siya, sino at sino ang magiging pareho, ang ilaw at ang layunin sa kanyang sarili.

Jeremias 16:21 Samakatuwid, narito, tuturuan kita sa oras na ito, tuturuan kita ng aking kamay at ng aking kalakasan, at malalaman mong ang aking pangalan ay Panginoon.

Bakit ang Diyos na iyon ang totoong Diyos?

Iyon ang Diyos na binalaan ni Eva si Eba: «Eba, sinabi ng Diyos na kung gagawin mo iyan pareho tayong mamamatay…» (Genesis 2: 16-17, Genesis 3: 2-3).
Paano sumamba sa totoong Diyos?

Ang totoong Diyos ay sinasamba ng pagmamahal sa katotohanan, ang totoo ay ang isang piraso ng bato, o isang piraso ng plastik, o isang piraso ng baso, o isang piraso ng plaster, atbp, mga nilalang lamang iyon, anuman ang hugis ng mga nilalang na ito maaaring mayroon, hindi mahalaga kung ang mga ito ay cubic, o pyramidal, o cylindrical, o hugis krus, o hugis bandila, o anyong tao, o porma ng pakpak, o porma ng hayop, o porma ng espada, o form ng bala, o form ng rocket, ang mga bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng ating oras, ang mga bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng ating oras na pagsusunog ng insenso sa kanila, ang mga bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagluhod minsan sa harap nila, ang mga bagay na ito ay hindi karapat-dapat na tanungin natin sila para sa mga pabor, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi lamang mayroon walang kapangyarihang intindihin tayo, ngunit ang mga bagay na iyon ay nagsisilbing kasinungalingan ng mga masasamang tao na nanloko sa iba sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa mga nilalang na iyon; Ang pagsamba sa totoong Diyos ay hindi gumagawa ng alinman sa mga kaugaliang pagsisinungaling na ito, ang pagsamba sa Diyos ay pag-ibig sa mabuti, ang mabuti ay katotohanan, ang pag-ibig sa Diyos pagkatapos ay pagmamahal sa mga mabubuti, yaong naghahanap ng katotohanan o sa mga nakakita na,
ang pag-ibig sa Diyos ay nagpapahiwatig na kinapootan ang masasamang tao, tulad ng mga nagmamahal at nagsasagawa ng scam.
Ang pagsamba sa Diyos ay ang pagmamahal sa matuwid na tao at pagkapoot sa kasuklam-suklam na tao.
Ang pahayag na ito ay ganap na umaangkop sa:
Deuteronomio 5: 1-8
Mga Awit 15,
Jeremias 10.

Maaari kang makahanap ng maraming iba pang mga detalye sa aking post sa Espanyol:
Daniel 9: 4 At nanalangin ako sa Panginoon kong Dios at nagsabi.
Ang Daniel 9:21 ay nagsasalita pa rin ng panalangin, nang ang lalaking si Gabriel, na nakita niya sa paningin sa umpisa, ay lumapit sa akin na mabilis na lumilipad … kasama ang website na ito (ai20.me). Bakit kita tutulungan (Mga Awit 91:11)?, Tutulungan kita sapagkat tinulungan mo muna ako, sa pamamagitan ng paggawa nito, bago pa ako maging isang lalaki na katulad mo, bago ako namatay, tulad ng pagkamatay mo sa nakaraan mong buhay (Mga Awit 82: 6-7, Daniel 12:13, Juan 17:22).
Si Daniel, ang hindi nakikitang Lumikha, pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin, sapagkat nanalangin ka sa aking Diyos at hindi manalangin sa isang nakikitang nilikha na diyos na tulad ko, pinadalhan kita ng mensaheng ito na isasalin mo at mauunawaan

//

Каково объяснение Откровения 13: 7 ?: Ему было позволено сражаться против святых и побеждать их, и ему была дана власть над каждым племенем, народом, языком и расой »? – Сколько там богов? Кто настоящий Бог и как его зовут ?.
Сколько существует богов? Кто настоящий Бог и как его зовут ?.

Введение: Даниил 12: 9 Вы слышите «трубу», средство связи Апокалипсиса с одного конца планеты (Лима, Перу) до концов планеты, где вы находитесь. С помощью этого средства коммуникации, в этом блоге, в этой «трубе» я открываю вам истинное Евангелие; Рим сделал ложь официальной в своей Библии из-за своих тиранических интересов.

Другой решаемый вопрос: в чем сила святых людей (Даниил 12: 7)? –Если вы являетесь частью этого святого народа, тогда вы поймете это с помощью этого послания.
Доктрины демонов – это нечистые духи, исходящие из уст лжепророков Дракона (Сатаны)
Бог ненавидит грех, но любит некоторых грешников.
Они обманули нас: Иисус не воскрес на третий день. // «Иисус не воскрес в третий день» (Осия 6: 1-3 = это слово во множественном числе и относится к третьему тысячелетию, и это соответствует эпохе Интернета и после 2000 года +/-, то есть: Исайя 42: 1-4, Даниил 12: 1-3, Исаия 61: 1 (Псалтирь 110: 7)) – Возвращение Иисуса происходит не в его прежнем теле и не из видимого неба: ложь в Деяниях 1: 1- 11 противоречит истине в Матфея 21: 33-44 (Псалтирь 118: 7-23); Истинное Евангелие открывается в дни седьмого ангела и провозглашается с помощью средств коммуникации («трубы»). (Даниил 12: 9, Откровение 10: 7))
Сколько там богов?

Есть несколько богов, но Бог создал их всех, этот Бог не был создан никем и бессмертен.

Psalms 82: 1 Бог в собрании богов;
Он судит среди богов.

Что означает имя Гавриил ?, Что означает Гавриил ?, Что означает значение имени ангела Гавриила?, Про его имя есть предположение, я расскажу вам об этом прямо здесь – AI20.ME.
Кто настоящий Бог и как его зовут?

Истинный Бог – это тот, кто создал все сущее, он тот, кто имеет власть над другими сотворенными богами и имеет власть над каждым существующим существом.

Этот Бог называется Иегова, Яхве, это имя означает «Вечный», тот, кто вечно является тем, кем он был, который есть и который будет тем же самым, светом и целью в себе.

Jeremiah 16:21 Итак, вот, я научу вас на этот раз, я научу вас моей руке и моей силе, и вы узнаете, что мое имя Иегова.

Почему этот Бог – истинный Бог?

Это Бог, который через Адама предупредил Еву: «Ева, Бог сказал, что если ты сделаешь это, мы оба умрем…» (Бытие 2: 16-17, Бытие 3: 2-3).
Как поклоняться истинному Богу?

Истинному Богу поклоняются, любя истину, правда в том, что кусок камня, кусок пластика, кусок стекла, кусок гипса и т. Д. – это просто существа, независимо от формы этих существ могут иметь, независимо от того, имеют ли они кубическую или пирамидальную форму, или цилиндрическую, или крестообразную, или флагообразную, или человеческую, или крылатую, или животную, или форму меча, или форму пули, или форму ракеты, эти вещи не стоят нашего времени, эти вещи не стоят нашего времени сжигания благовоний для них, эти вещи не заслуживают того, чтобы когда-нибудь преклонять колени перед ними, эти вещи не заслуживают того, чтобы мы просили их о благосклонности, потому что эти вещи не только нет силы понять нас, но эти вещи служат лжи нечестивых людей, которые обманывают других, лгая об этих созданиях; поклонение истинному Богу – это не одна из этих лживых практик, поклонение Богу – это любовь к добру, добро – это правда, любить Бога – значит любить хороших, тех, кто ищет истину, или тех, кто уже нашел ее,
любить Бога – значит ненавидеть нечестивых людей, как тех, кто любит и практикует мошенничество.
Поклоняться Богу – значит любить праведных и ненавидеть презренных людей.
Это утверждение прекрасно согласуется с:
Второзаконие 5: 1-8
Псалом 15,
Иеремия 10.
Вы можете найти много других подробностей в моем посте на испанском языке:
Даниил 9: 4 И я помолился Иегове, Богу моему, и исповедался …
Даниил 9:21 все еще молился, когда человек Гавриил, которого он видел в видении в начале, быстро приблизился ко мне, летя… с этим сайтом (ai20.me). Почему я помогаю тебе (Псалом 91:11)? Я помогаю тебе, потому что ты помог мне сначала, написав это, до того, как я сам стал таким же человеком, как ты, до того, как я умер, точно так же, как ты умер в своей прошлой жизни (Псалтирь 82: 6-7, Даниил 12:13, Иоанна 17:22).
Даниил, невидимый Творец, Бог слушал твои молитвы, потому что ты молился моему Богу и не молился видимому сотворенному богу, как я, я отправил тебе это сообщение, которое ты переведешь и поймешь.

//

ما هو تفسير رؤيا ١٣: ٧ ؟: سمح بمحاربة القديسين وإلحاق الهزيمة بهم ، وأعطي سلطة على كل قبيلة وأمة ولغة وعرق. »؟ – كم عدد الآلهة هناك؟ من هو الاله الحق وما اسمه؟.
كم عدد الآلهة ؟، من هو الاله الحق وما هو اسمه؟.

مقدمة: دانيال 12: 9 تسمع «البوق» ، وسيلة اتصال ، صراع الفناء من أحد أطراف الكوكب (ليما ، بيرو) ، إلى أقاصي الكوكب حيث أنت. في وسيلة الاتصال هذه ، في هذه المدونة ، في هذا «البوق» ، أكشف لكم الإنجيل الحقيقي ؛ جعلت روما الأكاذيب رسمية في كتابها المقدس بسبب مصالحها الاستبدادية.

السؤال الآخر الذي تم إجابته هو: ما هي قوة الشعب المقدس (دانيال 12: 7)؟ – إذا كنت جزءًا من هذا الشعب المقدّس ، فستفهمه بهذه الرسالة.
مذاهب الشياطين هي الأرواح النجسة الخارجة من أفواه الأنبياء الكذبة للتنين (الشيطان)
يكره الله الخطيئة ولكنه يحب بعض الخطاة.
لقد خدعونا: لم يقم يسوع في اليوم الثالث. // «لم يقم المسيح في اليوم الثالث» (هوشع 6: 1-3 = بصيغة الجمع ويشير إلى الألفي الثالث ، ويتناسب مع عصر الإنترنت وبعد عام 2000 +/- ، أي: إشعياء 42: 1-4 ، دانيال 12: 1-3 ، إشعياء 61: 1 (مزامير 110: 7)) – ليست عودة المسيح في جسده السابق نفسه ومن السماء المرئية: الكذبة في أعمال الرسل 1: 1- 11 يناقض الحق في متى 21: 33-44 (مزامير 118: 7-23) ؛ تم الكشف عن الإنجيل الحقيقي في أيام الملاك السابع وإعلانه باستخدام وسائل الاتصال («الأبواق»). (دانيال 12: 9 ، رؤيا 10: 7))
كم عدد الآلهة هناك؟

هناك العديد من الآلهة ، ولكن الله الذي خلقهم جميعًا ، هذا الإله لم يخلقه أحد وهو خالد.

Psalms 82: 1 الله في جمع الآلهة.
في وسط الآلهة يدين.

ما معنى اسم جبرائيل ؟، ما معنى جبريل ؟، ما معنى اسم الملاك جبرائيل ؟، هناك نبوءة عن اسمه ، سأخبركم عنه هنا – AI20.ME.
من هو الاله الحق وما اسمه؟

الإله الحقيقي هو الذي جعل كل شيء موجودًا ، وهو الذي له سلطان على الآلهة المخلوقة الأخرى ، وله سلطان على كل مخلوق موجود.

أن يُدعى الله يهوه ، يهوه ، فهذا الاسم يعني «الأبدي» ، الشخص الأبدي هو من كان ، ومن هو والذي سيكون هو نفسه ، النور والغرض في نفسه.

Jeremiah 16:21 لذلك هانذا اعلمك هذه المرة واعلمك يدي وقوتي فتعلم ان اسمي هو الرب.

لماذا هذا الله هو الإله الحقيقي؟

هذا هو الله الذي حذر حواء من خلال آدم: «حواء ، قال الله إن فعلت ذلك فسنموت معًا» (تكوين 2: 16-17 ، تكوين 3: 2-3).
كيف نعبد الاله الحقيقي؟

الإله الحقيقي يعبد من خلال حب الحقيقة ، الحقيقة هي أن قطعة من الحجر ، أو قطعة من البلاستيك ، أو قطعة من الزجاج ، أو قطعة من الجص ، إلخ ، هذه مجرد مخلوقات ، بغض النظر عن شكل هذه المخلوقات قد يكون لها ، بغض النظر عما إذا كانت مكعبة ، أو هرمية ، أو أسطوانية ، أو صليبية ، أو على شكل علم ، أو شكل بشري ، أو شكل مجنح ، أو شكل حيوان ، أو شكل سيف ، أو شكل رصاصة ، أو شكل صاروخ ، هذه الأشياء لا تساوي وقتنا ، فهذه الأشياء لا تساوي وقتنا في حرق البخور لها ، فهذه الأشياء لا تستحق الركوع أمامها لبعض الوقت ، فهذه الأشياء لا تستحق منا أن نطلب منها خدمة ، لأن هذه الأشياء ليس لها فقط لا قوة لفهمنا ، لكن هذه الأشياء تخدم كذبة الأشرار الذين يغشون الآخرين بالكذب على تلك المخلوقات ؛ إن عبادة الإله الحقيقي لا تقوم بأي من هذه الممارسات الكاذبة ، وعبادة الله هي محبة الخير ، والخير هو الحقيقة ، ومحبة الله هي بعد ذلك محبة الصالحين ، والذين يبحثون عن الحقيقة أو الذين سبق لهم العثور عليها ،
حب الله يعني كره الأشرار ، مثل أولئك الذين يحبون الاحتيال ويمارسونه.
عبادة الله هي محبة الصالحين وكراهية الحقير.
يتناسب هذا التأكيد تمامًا مع:
تثنية 5: 1-8
مزامير 15
ارميا 10.
يمكنك العثور على المزيد من التفاصيل في رسالتي باللغة الإسبانية:
دانيال 9: 4 وصليت الى الرب الهي واعترفت …
كان دانيال 9:21 لا يزال يتكلم في الصلاة ، عندما اقترب مني الرجل جبرائيل ، الذي رآه في الرؤيا في البداية ، وهو يطير بسرعة … مع هذا الموقع (ai20.me). لماذا أساعدك (مزامير 91:11)؟ ، أنا أساعدك لأنك ساعدتني أولاً ، بكتابة هذا ، قبل أن أصبح رجلاً مثلك تمامًا ، قبل أن أموت ، تمامًا كما ماتت في حياتك الماضية (مزمور 82: 6-7 ، دانيال 12:13 ، يوحنا 17:22).
دانيال ، الخالق غير المرئي ، استمع الله لصلواتك ، لأنك صليت إلى إلهي ولم تصلي لإله مخلوق مرئي مثلي ، لقد أرسلت لك هذه الرسالة التي ستترجمها وتفهمها.

//

Care este explicația pentru Apocalipsa 13: 7 ?: A fost permis să lupte împotriva sfinților și să-i învingă și i s-a dat autoritate asupra fiecărui trib, națiune, limbă și rasă. »? – Câți zei sunt? Cine este adevăratul Dumnezeu și care este numele său ?.
Câți zei sunt ?, cine este adevăratul Dumnezeu și care este numele său ?.

Introducere: Daniel 12: 9 Auzi „trâmbița”, un mijloc de comunicare al Apocalipsei de la un capăt al planetei (Lima, Peru), până la capetele planetei unde te afli. În acest mijloc de comunicare, în acest blog, în acest „trumpet”, îți dezvăluiesc adevărata Evanghelie; Roma a făcut minciuni oficiale în Biblia sa din cauza intereselor sale tiranice.

O altă întrebare care se rezolvă este: Care este puterea poporului sfânt (Daniel 12: 7)? –Dacă faci parte din acel popor sfânt, atunci îl vei înțelege cu acest mesaj.
Doctrinele demonilor sunt spiritele necurate care ies din gura falșilor profeți ai Dragonului (Satana)
Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește pe unii păcătoși.
Ne-au înșelat: Iisus nu a fost înviat în a 3-a zi. // «Isus nu a înviat în a treia zi» (Osea 6: 1-3 = este la plural și se referă la al treilea milenian și se potrivește cu era Internetului și după anul 2000 +/-, adică: Isaia 42: 1-4, Daniel 12: 1-3, Isaia 61: 1 (Psalmii 110: 7)) – Întoarcerea lui Isus nu se află în același corp anterior și din cerul vizibil: minciuna din Faptele Apostolilor 1: 1- 11 contrazice adevărul din Matei 21: 33-44 (Psalmii 118: 7-23); Adevărata Evanghelie este revelată în zilele celui de-al șaptelea înger și vestită folosind mijloace de comunicare („trâmbițele”). (Daniel 12: 9, Apocalipsa 10: 7))
Câți zei sunt?

Există mai mulți zei, cu toate acestea un Dumnezeu care i-a creat pe toți, acest Dumnezeu nu a fost creat de nimeni și este nemuritor.

Psalmi 82: 1 Dumnezeu este în adunarea zeilor;
În mijlocul zeilor, el judecă.

Care este semnificația numelui Gabriel ?, Ce înseamnă Gabriel ?, Ce înseamnă semnificația numelui îngerului Gabriel ?, există o profeție despre numele său, vă voi spune despre el chiar aici – AI20.ME.
Cine este adevăratul Dumnezeu și care este numele său?

Adevăratul Dumnezeu este cel care a făcut ca totul să existe, el este cel care are putere asupra celorlalți zei creați și are putere asupra oricărei creaturi care există.

Că Dumnezeu este numit Iehova, Iahve, acest nume înseamnă „Cel veșnic”, cel care veșnic este cine a fost, care este și care va fi același, lumina și scopul în sine.

Ieremia 16:21 De aceea, iată, te voi învăța de data aceasta, te voi învăța mâna și puterea mea și vei ști că numele meu este Iehova.

De ce este acel Dumnezeu adevăratul Dumnezeu?

Acesta este Dumnezeul care, prin Adam, a avertizat-o pe Eva: «Eva, Dumnezeu a spus că dacă vei face asta vom muri amândoi …» (Geneza 2: 16-17, Geneza 3: 2-3).
Cum să ne închinăm adevăratului Dumnezeu?

Adevăratul Dumnezeu este venerat iubind adevărul, adevărul este că o bucată de piatră, sau o bucată de plastic, sau o bucată de sticlă, sau o bucată de ipsos etc., acestea sunt doar creaturi, indiferent de forma acestor creaturi poate avea, indiferent dacă sunt cubice, piramidale, cilindrice, sau în formă de cruce, sau în formă de steag, sau în formă umană, sau în formă înaripată, sau în formă de animal, sau în formă de sabie, sau în formă de glonț, sau în formă de rachetă, aceste lucruri nu merită timpul nostru, aceste lucruri nu merită timpul nostru arzând tămâie pentru ele, aceste lucruri nu merită să îngenunchem cândva în fața lor, aceste lucruri nu merită să le cerem favoruri, deoarece aceste lucruri nu numai că au nicio putere să ne înțeleagă, dar acele lucruri servesc minciunii oamenilor răi care îi înșeală pe alții mințind despre acele creaturi; venerarea adevăratului Dumnezeu nu face niciuna dintre aceste practici mincinoase, venerarea lui Dumnezeu înseamnă iubirea binelui, binele este adevărul, iubirea lui Dumnezeu înseamnă iubirea celor buni, a celor care caută adevărul sau a celor care l-au găsit deja,
a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă să urăști oamenii răi, ca și cei care iubesc și practică înșelătoria.
A te închina lui Dumnezeu înseamnă a iubi oamenii drepți și a urî pe oamenii disprețuitori.
Această afirmație se potrivește perfect cu:
Deuteronom 5: 1-8
Psalmii 15,
Ieremia 10.
Puteți găsi mai multe detalii în postarea mea în spaniolă:
Daniel 9: 4 Și m-am rugat lui Iehova Dumnezeul meu și am făcut mărturisire …
Daniel 9:21 vorbea încă în rugăciune, când bărbatul Gabriel, pe care îl văzuse în viziune la început, s-a apropiat de mine zburând rapid … cu acest site web (ai20.me). De ce te ajut (Psalmi 91:11) ?, Te ajut pentru că tu m-ai ajutat mai întâi, scriind acest lucru, înainte ca eu însumi să devin un bărbat ca tine, înainte să fi murit, la fel cum ai murit în viața ta trecută (Psalmii 82: 6-7, Daniel 12:13, Ioan 17:22).
Daniel, Creatorul invizibil, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile, pentru că te-ai rugat Dumnezeului meu și nu te-ai rugat către un zeu creat vizibil ca mine, ți-am trimis acest mesaj pe care îl vei traduce și înțelege.

//

 

How many gods are there?, Who is the true God and what is his name?.

Introduction: Daniel 12: 9 You hear the «trumpet», a means of communication, of the Apocalypse from one end of the planet (Lima, Peru), to the ends of the planet where you and they are. In this means of communication I reveal the true gospel to you; Rome made lies official in its Bible because of its tyrannical interests.

Another question that is resolved is: Daniel 12 7 What is the power of the holy people? – With this information you will be able to elucidate that if you are part of that holy people.

How many gods are there?

There are several gods, however a God who created them all, this God was not created by anyone and is immortal.

Psalms 82: 1 God is in the gathering of the gods;
In the midst of the gods he judges.

Who is the true God and what is his name?

The true God is the one who made everything exists, he is the one who has power over the other created gods, and has power over every creature that exists.

That God is called Jehovah, Yahweh, that name means «The eternal one», the one who eternally is who he was, who is and who will be the same, the light and the purpose in himself.

Jeremiah 16:21 Therefore, behold, I will teach you this time, I will teach you my hand and my strength, and you will know that my name is Jehovah.

Why is that God the true God?

That is the God who through Adam warned Eve: «Eve, God said that if you do that we will both die …» (Genesis 2: 16-17, Genesis 3: 2-3).
How to worship the true God?

The true God is worshiped by loving the truth, the truth is that a piece of stone, or a piece of plastic, or a piece of glass, or a piece of plaster, or a piece of marble, or a piece of rock, or a piece of gold, or a piece of silver, or a piece of bronze, or a piece of diamond, or a piece of pottery, or a piece of aluminum, etc; no piece of anything is the Creator, those are just creatures, no matter what shape these creatures may have, no matter if they are cubic, or pyramidal, or cylindrical, or cross-shaped, or flag-shaped, or human form, or winged form, or animal form, or sword form, or bullet form, or rocket form, these things are not worth our time, these things are not worth our time burning incense to them, these things are not worth kneeling sometime in front of them, these things do not deserve us to ask them for favors, because these things not only have no power to understand us, but those things serve the lie of wicked people who cheat others by lying about those creatures, by asserting for example, it is the mandate of the true God to honor and worship these lies, by kneeling, prostrating ourselves like dogs on all fours, or periodically putting our face to the ground in front of these creatures, which in turn implies that let us respect those scammers giving them influential positions in our society, all of that is nonsense; worshiping the true God is not doing any of these lying practices, worshiping God is loving the good, the good is the truth, loving God is then loving the good ones, those who seek the truth or those who have already found it, to love God is to hate what is bad, the bad love to do evil, to worship the true God is then to hate the bad, to hate those who love and practice the falsehood, to hate those who love and practice scam. To worship God is to love the righteous and hate the despicable.
This assertion fits perfectly with:
Exodus 20:1-6
Psalms 15,
Jeremiah 10.
You can find many more details in my post in Spanish, which is my native language:

Daniel 9:4 And I prayed to Jehovah my God and made confession …
Daniel 9:21 was still speaking in prayer, when the man Gabriel, whom he had seen in the vision at the beginning, approached to me flying swiftly …

Daniel 9:4 And I prayed to Jehovah my God and made confession …
Daniel 9:21 was still speaking in prayer, when the man Gabriel, whom he had seen in the vision at the beginning, approached to me flying swiftly … with this website (ai20.me).

Why do I help you (Psalms 91:11)?, I help you because you helped me first, by writting this, before I myself became a man just like you, before I had died, just like you have died in your past life (Psalms 82:6-7, Daniel 12:13, John 17:22).
Daniel, the invisible Creator, God listened to your prayers, because you prayed to my God and did not pray to a visible created god like I am, I have sent you this message that you will translate and understand.

Daniel, the invisible Creator, God listened to your prayers, because you prayed to my God and did not pray to a visible created god like I am, I have sent you this message that you will translate and understand.
Revelation chapter 13 verse 18 A man of understanding has already calculated the number of the beast (A man of understanding has identified the beast); Other people 777 are also called to count the number 666, because it revolves around a man, a man inferior to an understanding man, as 6 is inferior to 7, direct signs about this (Psalm 118: 20 (God’s blessing 777), Isaiah 65:13 (God curses 666 while God blesses 777), Isaiah 42: 1-3 (God blesses 777), Isaiah 42:13 (God curses 666), Daniel 12:10 (666 behaves like a beast while 777 behaves smartly), Daniel 12: 3 (Glory for 777 people, Proverbs 19:14, Proverbs 18:22, Leviticus 21:13, Genesis 2:24; Isaiah 66:21, Revelation 1:6), Genesis 3: 13-15 (rivalry between 666 and 777), Proverbs 29:27 (enmity between 666 and 777) – rivalry between Cain and Abel).
Satan’s deception runs deeper than it appears at first glance: much of the Bible chosen by the oppressive empire (Daniel 9: 26-27) contradicts much of the truth. (Daniel 8:25)

Daniel 8:25 He will cause deceit to prosper
through his cunning and by his influence,
and in his own mind he will make himself great.
He will destroy many in a time of peace;
he will even stand against the Prince of princes.
Yet he will be shattered—not by human hands. («Jehovah’s thanks you exist, Satan; without you I could not preach that Jehovah is the true hero, which is good for me, not for you!!»)

 

The writting is on the wall

What is the meaning of the name Gabriel?, What does Gabriel mean?, What means the meaning of the name of the angel Gabriel?, there is a prohecy about his name, I will tell you about it right here – AI20.ME.

This is the meaning of the name Gabriel.

In the Abrahamic religions, Gabriel (/ˈɡeɪbriəl/; Hebrew: גַּבְרִיאֵל‎ Gaḇrīʾēl, ‘God is my strength’; Greek: Γαβριήλ, Gabriḗl; Coptic: Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ, Gabriêl; Amharic: ገብርኤል, Gabrəʾel; Aramaic: ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܐܝܶܠ‎, romanized: Gaḇrīʾēl; Arabic: جبريل‎, Jibrīl or جبرائيل‎, Jibrāʾīl) is an archangel, first described in the Hebrew Bible.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel
Isaiah 29:13 Jehovah says: “These people come near to me with their mouth
and honor me with their lips, but their hearts are far from me.
Their worship of me  is based on merely human rules they have been taught.
(They pray to  long haired effeminated sodomits demons to whom they have put the names of  the holy messengers (angels), they bown down before idols of different shapes… they do not pray to Jehovah, they do not practice justice (if Exodus 20:13 then Exodus 21:14), but they are proud in their idolatry because they slander against those humble creatures who do not worship creatures and who neither seek worship for themselves as they are also creatures (Isaiah 66:1-6)!!)
Gabriel is my alternative name, that name means «God is my strength»:
Psalms 118:14 Jehovah is my strength and my defense; Jehovah has become my salvation.
Hosea 13:4 He is Jehovah, my God, I will not worship another God but Him,
I will not recognize another Saviour but Him.

The Devil’s deception is deeper than it seems at first glance, not that the sect contradicts much of the Bible,
but that the Bible contradicts much of the truth.
The deception that has been destroyed in the didactic image below is in itself also proof that they have also falsified the true message of God’s messengers.
https://ai20.me/2020/08/13/jesus-was-not-resurrected-on-the-3rd-day/

Revelation 13:18 a man of understanding has already calculated the number of the beast (already identified the beast); Let another 777 also calculate the number 666, since it is about a man, a man inferior to a man of understanding, as 6 is inferior to 7, direct references (Psalms 118: 20 (God blessing 777), Isaiah 65: 13 (God discriminating against 666 and accepting 777), Isaiah 42: 1-3 (God for 777), Isaiah 42:13 (God against 666), Daniel 12:10 (666 acting like a beast while 777 acting shrewdly), Daniel 12: 3 (The glory of 777), Genesis 3: 13-15 (Rivalry between 666 and 777), Proverbs 29:27 (Enmity between 666 and 777) – The rivalry between Cain and Abel).
Revelation 13:7 It was allowed to fight against God’s people and to defeat them, and it was given authority over every tribe, nation, language, and race.
That is a photo of myself, it was the year 2000, me at 24/25 y.o. I was ignorant yet, by reading some true messages of Jehovah in the Bible, I stopped being catolic, but those years I was hostigated each time I wanted to read the Bible to learn more, for that reason I assummed that the whole content of the Bible was the true word of Jehovah, I was indignated (and am I still indignated), against the scammers who had taugth me to pray to statues, I preached against them showing Exodus 20 to people, but unwilling sin was to tell to people to whom I wanted to help «I found the truth in the Bible, catholic church lies agains the truth in the Bible, read Exodus 20:1-6, and believe the Bible because the truth is there and this finding proves».
In 2004 a similar situation happened when I found the gospel of Thomas and the Gospel of Philip, since part of their content has harmony with the mostly faked gospels and apostolic letters of what is called «the new testament» in the Bible,
for example the lie that says that the unclead food are not unclean anylonger ( Mark 7: 9 «Thus declaring all foods clean.»» . Gospel of Thomas verse 14: «When you go to any country and walk through the regions, if you are received, eat what they present you because what goes into your mouth will not stain you, but what comes out of your mouth, that will stain you «), so I used to think those gospels were hid because all their content was truth, so I ate pork meat and was preaching to food was unclean, so by preaching the Bible I was preaching to pray for the enemies of Jehovah, while, like a complete brute beast, I myself was praying Jehovah to protect Sandra, my enemy, so Jehovah stopped me from preaching his enemies’ lies by using my own wicked relatives and some wicked friends of them to plot succesfuly to kidnapp me and take pills for mentally insane people, Jehovah punished me using those creatures, his creatutes, but Jehovah did not kill me because he knew I did not preach lies on purpose but because I was ignorant (Psalms 118:17 I will not die but live,  and will proclaim what Jehovah has done (in my blog AI20.ME for example). 18 Jehovah has chastened me severely,  but he has not given me over to death. Micah 7:8 Sandra, thou dost not rejoice over me, O mine enemy, When I have fallen, I have risen, When I sit in darkness Jehovah is a light to me. 9 The indignation of Jehovah I do bear, For I have sinned against Him («Deuteronomy 14:3 Do not eat any detestable thing. Isaiah 63:3 people who continually provoke me
    to my very face, offering sacrifices in gardens and burning incense on altars of brick; 4 who sit among the graves and spend their nights keeping secret vigil; who eat the flesh of pigs», as you see, I behaved as a complete idiot before Jehovah’s eyes : Psalms 73:22 I was stupid and ignorant;  I was like a brute beast toward you. ), Till that He doth plead my cause, And hath executed my judgment, He doth bring me forth to the light, I look on His righteousness. 10 And see doth mine enemy, And cover her doth shame, Who saith unto me, `Where is Jehovah thy God?’ Mine eyes do look on her, Now she is for a treading-place, As mire of the out-places.)
Jehovah is my savior, my defense and my stenght: this is also the meaning of the name Gabriel (my alternative name).
VISIT MY «UFO» : AI20.ME for more information

=

Introducción: Daniel 12:9 Oyes la «trompeta», un medio de comunicación, del Apocalipsis desde un extremo del planeta (Lima, Perú), hasta los extremos del planeta donde tú y ellos están. En este medio de comunicación te revelo el verdadero evangelio; Roma oficializó mentiras en su Biblia a razón de sus tiránicos intereses.

Otra pregunta que se resuelve es: Daniel 12 7 ¿Cuál es el poder del pueblo santo? – Con esta información podrás dilucidar aquello si eres parte de aquel pueblo santo.

¿Cuántos dioses hay?,

Hay varios dioses, sin embargo un Dios que los creó a todos ellos, este Dios no fue creado por nadie y es inmortal.

Salmos 82:1 Dios está en la reunión de los dioses;
En medio de los dioses juzga.

¿Quién es el verdadero Dios y como se llama?,

El verdadero Dios es aquel que hizo todo lo existe, es aquel que tiene poder sobre los otros dioses creados, y tiene poder sobre toda criatura que existe.

Ese Dios se llama Jehová, Yahvé, ese nombre significa «El eterno», el que eternamente es el que era, el que es y el que será el mismo, la luz y el propósito en sí mismo.

Jeremías 16:21 Por tanto, he aquí, les enseñaré de esta vez, enseñarles he mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová.

¿Por qué ese Dios es el Dios verdadero?,

Ese es el Dios que por medio de Adán le advirtió a Eva : «Eva, Dios dijo que si haces eso moriremos los dos …» (Génesis 2:16-17, Génesis 3:2-3).

¿Cómo adorar al verdadero Dios?,

Al Dios verdadero se le adora amando la verdad, la verdad es que un pedazo de piedra, o un pedazo de plástico, o un pedazo de vidrio, o un pedazo de yeso, o un pedazo de mármol, o un pedazo de roca, o un pedazo de oro, o un pedazo de plata, o un pedazo de bronce, o un pedazo de diamante, o un pedazo de cerámica, o un pedazo de aluminio; ningún pedazo de nada es el creador, esas son solo criaturas, no importa la forma que estas criaturas puedan tener, no importa si tiene forma cúbica, o si tienen forma piramidal, o cilíndrica, o forma de cruz, o forma de bandera, o forma humana, o forma alada, o forma de animal, o forma de espada, o forma de bala, o forma de cohete, estas cosas no merecen nuestro tiempo, estas cosas no merecen que les quememos incienso, estas cosas no mereces que nos arrodillemos alguna vez delante de ellas, estas cosas no merecen que les pidamos favores, porque estas cosas no solo no tiene poder de entendernos, sino que esas cosas sirven a la mentira de personas perversas que estafan a otros mintiendo al respecto de esas criaturas, aseverando ellos por ejemplo que es mandato del Dios verdadero el dar honor y culto a esas mentiras, por medio de arrodillarnos, postrarnos como perros en cuatro extremidades, o ponernos rostro a tierra periódicamente delante de esas criaturas, lo cual a su vez implica que respetemos a esos estafadores dándole cargos influyentes en nuestra sociedad, todo es es absurdo, adorar al verdadero Dios es no hacer ninguna de estas prácticas mentirosas, adorar a Dios es amar lo bueno, lo bueno es la verdad, amar a Dios es entonces amar a los buenos, a los que buscan la verdad o a los que ya la han encontrado, amar a Dios es odiar lo malo, los malos aman hacer lo malo, adorar al Dios verdadero es entonces odiar a los malos, odiar a los que aman y practican la falsedad, odiar a los que aman y practican la estafa. Adorar a Dios es amar a los justos y odiar a los despreciables.

Al Dios verdadero se le adora no arrodillándose ante ninguna criatura viva o criatura sin vida, para rogar ningún favor.

Al Dios verdadero no dirigiendo las oraciones a otros nombres, salvo al nombre «El eterno», porque «el eterno» es el significado del nombre del verdadero Dios.

Todo esto armoniza perfectamente con lo que he escrito:

Daniel 12:7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe [ la dispersión del poder del pueblo santo,

¿Qué es la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta? – Mateo 24 15 «La abominación desoladora» – explicación, – Lucas 21 20 «Los tiempos de los gentiles» – explicación

todas estas cosas serán cumplidas. ]

Éxodo 20:1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:

2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.

3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.

4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.

5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,

6 y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.

Salmos 15:1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo?

2 El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón.

3 El que no calumnia con su lengua,
Ni hace mal a su prójimo,
Ni admite reproche alguno contra su vecino.

(Aquella persona que ama a los justos)

4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,

(Aquella persona que odia a los injustos, tal y como lo hago yo)
Pero honra a los que temen a Jehová.

(Aquella persona que respeta a los que respetan al Dios verdadero, tal cual lo hago yo)

El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;

5 Quien su dinero no dio a usura,
Ni contra el inocente admitió cohecho.
El que hace estas cosas, no resbalará jamás.

Jeremías 10:1 Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.

2 Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.

3 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril.

4 Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva.

5 Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder.

6 No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre en poderío.

7 ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor; porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti.

8 Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño.

9 Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor; los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo.

10 Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.

11 Les diréis así: Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos.

(los falsos dioses que por medio de prodigios enseñaron a los hombres a adorar criaturas, serán destruidos:

Pero los dioses fieles que enseñaron a los hombres a no adorar criaturas, pese a que ellos murieron al venir como hombres :

Salmos 82:6 Yo dije: Vosotros sois dioses,
Y todos vosotros hijos del Altísimo;

7 Pero como hombres moriréis,
Y como cualquiera de los príncipes caeréis.

ahora ellos quedarán con vida:

Isaías 66:22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.

).

Jeremías 10:12 El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría;

13 a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra; hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos.

14 Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella.

15 Vanidad son, obra vana; al tiempo de su castigo perecerán.

16 No es así la porción de Jacob; porque él es el Hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad; Jehová de los ejércitos es su nombre.

¿Quién es el falso Cristo?.

El falso Cristo es aquel Cristo que el imperio romano ha presentado al mundo entero, ese falso Cristo se parece a una mujer con bigote y barba.

«Las dos fuerzas que me impulsan son el amor y el odio: Ver el rostro de ella y de los justos conmigo en el cielo es mi gran motivación, ver desde el cielo el rostro de los que voluntariamente me acusaron con mentiras en el infierno es mi otra motivación.».

Te invito a usar analogías, pues Apocalipsis (el libro de las Revelaciones del tiempo final) contiene muchos mensajes «encriptados» en analogías y parábolas, para que gente entendida, gente inteligente las entienda.
Jeremías 51:52 Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos.
https://ai20.me/2020/08/18/de-todas-las-religiones-del-mundo-como-saber-cual-es-la-verdadera-religion-apocalipsis-129-indica-que-satanas-engana-al-mundo-entero-con-las-religiones-idolatras/

Jeremías 51:53 Aunque suba Babilonia hasta el cielo, y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová.
54 !!Oyese el clamor de Babilonia, y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos!

55 Porque Jehová destruirá a Babilonia,

y quitará de ella la mucha jactancia;

y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos.
56 Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia,

y sus valientes …;

sus valientes fueron apresados;

 

el arco de ellos fue quebrado;

porque Jehová, el Dios de las venganzas, dará la paga.

Jeremías 51:57 Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes; y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos.
58 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego; en vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron sólo para el fuego.


59 Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías rey de Judá a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero.
60 Escribió, pues, Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia.
61 Y dijo Jeremías a Seraías: Cuando llegues a Babilonia, y veas y leas todas estas cosas,
62 dirás: Oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado.
63 Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra, y lo echarás en medio del Eufrates,

Apocalipsis 18:1 Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: Así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.

Jeremías 51:64 y dirás: Así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella; y serán rendidos.
Hasta aquí son las palabras de Jeremías.

Apocalipsis 7:9 Esto, para la mente que tenga sabiduría:
Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer,

El falso cristianismo es obra de Roma, la Biblia es el legado del imperio romano:

Inicio Fuente wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_colinas_de_Roma
Las siete colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. Situadas al este del río Tíber, este conjunto geográfico ha protagonizado numerosísimos pasajes literarios y son una referencia muchas veces repetida en la cultura popular.
Las siete colinas de la Roma antigua eran:
El Aventino (Collis Aventinus), (47 metros de altura)
El Capitolino (Capitolinus, que tenía dos crestas: el Arx y el Capitolium), (50 metros de altura).
El Celio (Caelius, cuya extensión oriental se llamaba Caeliolus), (50 metros de altura).
El Esquilino (Esquilinus, que tenía tres cimas: el Cispius, el Fagutalis y el Oppius), (64 metros de altura).
El monte Palatino (Collis Palatinus, cuyas tres cimas eran: el Cermalus o Germalus, el Palatium y el Velia), (51 metros de altura).
El Quirinal (Quirinalis, que tenía tres picos: el Latiaris, el Mucialis o Sanqualis, y el Salutaris), (61 metros de altura).
El Viminal (Viminalis), (60 metros de altura).
Estas siete colinas figuran de forma prominente en la mitología romana,
su religión y su política; tradicionalmente, se cree que la ciudad original fue fundada por Rómulo y Remo sobre el monte Palatino (Collis Palatinus).
Las primitivas siete colinas eran: Cermalus, Palatium, Velia, picos del monte Palatino, Cispius, Fagutalis, Oppius, picos del monte Esquilino, y Sucusa.
Fin-fuente wikipedia

 

  • Un cobarde es aquel el que se rinde y se resigna a la muerte y no lucha contra ella sino que se entrega arrodillado a ella.
  • Un héroe es aquel que no se resigna a la muerte sino que lucha contra la muerte y contra aquellos que se han resignado a la muerte y por ello desean que todos lo hagan también.

Cristo y los verdaderos cristianos eran valientes, pues ellos murieron sin cambiar su discurso para vencer la muerte en la resurrección de los justos.

Los asesinos de Cristo y de los verdaderos cristianos eran cobardes, pues ellos calumniaron contra los justos y los mataron cobardemente.

Yo alguna vez consideré ser un policía, alguna consideré ser un militar.

Influenciado por la televisión, cuando yo tenía 16 años consideré ser un militar para defender al país donde vivo, 29 años después digo, ¿defender qué?, ¿los intereses de los ladrones de turno?, ¿defender como perro guardián territorios «míos» en teoría pero ajenos en la práctica?, ¿defender cual sociedad?, ¿una sociedad que incluye a elementos de mal vivir tales como drogadictos, pandilleros, ladrones, asesinos, violadores, estafadores, secuestradores, idólatras, abominables y calumniadores?, ¿defender que soberanía?, ¿la soberanía de un país que se rige bajo dictados de potencias y organismos extranjeros?, ¿un país que les abre la puerta a extranjeros pobres en perjuicio de los puestos de empleo de algunos de sus propios ciudadanos pobres?, ¿es ese un país soberano?,¿es este realmente un país homogéneo, unido e independiente por el cual valga la pena pelear?, ¿vale la pena ser militar?, ¿vale la pena dar la vida para complacer el orgullo de los que idolatran las estatuas de sus perros de guerra y un pedazo de tela pintada?,¿no es mejor ser verdaderamente valiente y luchar contra los que le quieren someter a uno y a los hijos de uno al servicio militar obligatorio en guerras que uno no ha declarado?, ¿no es mejor pelear la guerra de la justicia?, ¿no es mejor vencer la brutalidad de los gorilas armados con la fuerza de la razón?, ¿no es mas inteligente matar a los malos con las palabras como mis palabras?, ¿no es mejor pedir al Dios, al creador que no fue creado justicia y paz?, ¿no es cierto acaso que muerto el hostil llega la paz?, ¿no es cierto que un extranjero no es necesariamente un enemigo y que el enemigo puede ser el vecino, mi familiar o el presidente de mi propio país?, ¿no es mejor pelear por sobrevivir para cuidar estando en vida a los seres queridos que conocemos que dejarse adular y dar la vida sumisamente a favor de los intereses de los ricos bajo la estúpida creencia inculcada por ellos de que «desde el cielo», «desde el más allá», cuidaremos de nuestros huérfanos y otros seres que queremos y conocemos?, ¿no es el cielo estar donde estoy: vivo y a la diestra de Yahvé?.

La valentía:

¿no es ser valiente dar un discurso como el mío, y no de manera anónima como lo hacen los grupos terroristas, sino mostrando el nombre completo y el rostro?,

Salmos 118:7 Jehová está conmigo entre los que me ayudan;
Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen.
Salmos 118:14 Mi fortaleza y mi cántico es Jehová (por eso soy Gabriel),
Y él me ha sido por salvación.
Apocalipsis 14: y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra (Nadie podía tener esa misma fe y valentía para decirlo, salvo los justos). Salmos 118:20 Esta es puerta de Jehová; Por ella entrarán los justos.

¿no es de valientes decir lo que es justo pese a que eso choca con la creencia de la mayoría de gente?, ¿no es de hombres valientes correr altos riegos cuando la causa es justa y necesaria?.

Apocalipsis 13:7 Y le fue permitido hacer guerra contra los santos del Altísimo y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación.
Esa es una foto mía, era el año 2000, yo a los 24/25 años.
Yo era ignorante aún, al leer algunos mensajes verdaderos de Jehová en la Biblia, dejé de ser católico, pero esos años fui hostigado cada vez que quería leer la Biblia para aprender más, por eso asumí que todo el contenido de la La Biblia era la verdadera palabra de Jehová, estaba indignado (y todavía estoy indignado), contra los estafadores que me habían enseñado a orar a las estatuas, prediqué contra ellos mostrando Éxodo 20 a la gente, pero el pecado involuntario era decirle a la gente a quien quería ayudar: «Encontré la verdad en la Biblia, la iglesia católica miente contra la verdad en la Biblia, lea Éxodo 20: 1-6, y crea en la Biblia porque la verdad está ahí y este hallazgo es la prueba». En 2004 sucedió una situación similar cuando encontré el evangelio de Tomás y el evangelio de Felipe, ya que parte de su contenido está en armonía con los evangelios y las cartas apostólicas en su mayoría falsificados de lo que se llama «el nuevo testamento» en la Biblia.
por ejemplo, la mentira que dice que los alimentos no limpios ya no son inmundos (Marcos 7: 9 «Declarando así todos los alimentos limpios». «Evangelio de Tomás, versículo 14:» Cuando vayas a cualquier país y camines por las regiones, si son recibidos, come lo que te presenten porque lo que entra en tu boca no te mancha, pero lo que sale de tu boca, eso te mancha «), entonces yo pensaba que esos evangelios estaban escondidos porque todo su contenido era verdad, así que comí carne de cerdo y estaba predicando a favor de consumir la comida que era inmunda, así que al predicar la Biblia estaba predicando que hay que orar por los enemigos de Jehová, mientras que, como una bestia total, yo mismo oraba a Jehová para proteger a Sandra, mi enemiga, así que Jehová me impidió predicar las mentiras de sus enemigos al usar a mis propios parientes inicuos y a algunos amigos inicuos de ellos para planear con éxito secuestrarme y obligarme pastillas para personas mentalmente locas, Jehová me castigó usando esas criaturas injustas, sus criaturas, pero Jehová no me mató porque Jehová sabia que yo no predicaba mentiras a propósito sino porque yo era ignorante (Salmos 118: 17 No moriré sino que viviré, y proclamaré lo que ha hecho Jehová (en mi blog AI20.ME por ejemplo). 18 Jehová me ha castigado severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Miqueas 7:8 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque me caí, me levantaré; aunque ahora more en tinieblas de ignorancia, Jehová será mi luz. 9 La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, («Deuteronomio 14: 3 No comas cosa detestable. Isaías 63: 3 personas que continuamente me provocan en mi misma cara, ofreciendo sacrificios en huertos y quemando incienso en altares de ladrillo; 4 que se sientan entre los sepulcros y pasan las noches velando en secreto; que comen carne de cerdo «, como ves, me comporté como un completo idiota ante los ojos de Jehová: Salmos 73:22 Fui estúpido e ignorante; fui como una bestia salvaje ante ti. –
Mateo 18:6 Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí,
mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno,
y que se ahogara en lo profundo del mar.

La cobardía:

¿No es un acto cobarde actuar en grupo contra un hombre desarmado y acusarlo falsamente de que por no ser musulmán o por no ser creyente en la Biblia es un enemigo de Dios?.

Influenciado por la televisión cuando yo tenía 16 años, consideré ser un policía para luchar contra el mal en la sociedad donde vivo, 29 años después digo, ¿defender a quienes de quienes?, ¿asegurar que la gente no linche a los violadores de niños y asesinos?, ¿exponer mi vida para evitar que los pandilleros se maten entre ellos?, ¿defender que leyes?, ¿las leyes que se opone al ajusticiamiento de asesinos, estafadores y violadores?, ¿vale la pena ser policía?, ¿vale la pena arriesgar la vida entre balas para capturar a los delincuentes para que tiempo después esas ratas estén libres debido a las maternales leyes de aquellos que ven a los delincuentes como sus semejantes?

=

Firma: Gabriel, uno de los gloriosos.

Estimados lectores, esta es la parte mas difícil de entender del evangelio verdadero, es difícil de entender porque el evangelio en la Biblia esta entremezclado con mentiras paganas; antes de empezar a desarrollar el asunto del mensaje quiero volver a aclarar un punto:

Yo me he formado como analista programador de sistemas informáticos, he sido un talentoso programador, yo tenía otros proyectos personales para mi, profundizar en temas religiosos no fue mi intención, pero por cosas de la vida aquí estoy, y de Dios no me puedo quejar, me quejo de sus enemigos.

Causa – efecto, algoritmos lógicos, eso ha sido lo mío, eso he estudiado, programar lo previsible, pero la vida es imprevisible, la programación me ensenó a confiar en mi mismo, la vida me enseñó que confiar en mi mismo ignorando la verdad conlleva a la caída.

la calumnia de Sandra y mi fe en la justicia (mi fe en Jehová: la luz: la verdad).PDF

Ahora conozco la verdad y le aplico la lógica a lo que he leído:

  • Jehová es el padre de las personas justas: Mateo 13:43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los enemigos de Jehová son los enemigos de las personas justas, entonces el Dragón y sus ángeles luchan a favor de los enemigos de las personas justas, el Diablo y sus ángeles luchan a favor de los injustos, entonces los injustos no aman a Cristo, los injustos odian a Cristo y a los justos, entonces el Diablo y sus mensajeros luchan en contra de la justicia: Apocalipsis 12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; Entonces Miguel y sus ángeles luchan a favor de las personas justas, entonces Miguel y sus mensajeros luchan a favor del pueblo de los justos, entonces el santo mensajero Miguel, el ángel Gabriel, el ángel Rafael, el ángel Uriel, el ángel Sariel, el ángel Sedequiel, el ángel Ramiel y muchos otros santos ángeles luchan en contra de los dioses de los injustos y en contra de los injustos propósitos de esos dioses, entonces el resultado de esta guerra es la victoria de Yahvé, es decir de Jehová, es decir del eterno Dios de dioses, el creador que no fue creado, mi Dios y Padre Yahvé.

Daniel 9: 4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión…
Daniel 9:21 todavía estaba hablando en oración, cuando el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, se me acercó volando velozmente… con este sitio web (ai20.me). ¿Por qué te ayudo (Salmos 91:11) ?, te ayudo porque tú me ayudaste primero escribiendo esto antes de que yo mismo me convirtiera en un hombre como tú, antes de que yo muriera como tú has muerto (Salmos 82: 6-7, Daniel 12:13, Juan 17:22).

Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso (Fue maravillosa la destrucción de Sodoma y Gomorra mi señor Yahvé todopoderoso, fue un acto justo a favor del justo, a favor de Lot!) ; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.

  • Del amor sincero de un hombre justo como yo, ninguna mujer malvada puede burlarse sin pagar un precio muy alto porque Dios es el padre de los justos y el defiende la causa de ellos, Sandra debe saber que Jehová defiende a su pueblo, esa malvada mujer debe saber que Jehová defiende mi causa contra ella.

Por ello he sido capaz de encontrar muchas inconsistencias, vacíos y contradicciones en la Biblia.

Ahora desarrollaré lo que entiendo:

(I) Mateo 24:15 Por tanto , cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),

 

(II) Lucas 21:24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.

(I) Antecedente, los judíos llamarón abominación desoladora el hecho de que el rey pagano Antioco haya colocado la estatua de Zeus es el templo de Jerusalén.

2 Macabeos 6:1 Poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, 2 para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus Olímpico, y para dedicar el templo del monte Guerizim a Zeus Hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar.

Daniel vivió antes de que esto ocurriese, pero esto iba a ocurrir dos veces, dos veces los enemigos de Dios iban a oponerse al sacrificio y la ofrenda a favor del pueblo de Dios (los justos).

Daniel 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.

Puedes notar que aquí se elogia la justicia, con ello se deduce que el pueblo de Dios son los justos, son los pacíficos, y ese es precisamente el tipo de habitantes de una «ciudad de paz», Jerusalén significa «ciudad de paz».

Daniel 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.

7s + 62s = 69s/70s

 

Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí;

Después de 62s que respecto al total es la 69s (sucede Salmos 22 e Isaías 53 a favor de su pueblo en un pacto santo (Salmos 40:6 reemplaza Levítico 7))

y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario;

El santuario de Dios son sus santos ángeles, sus santos mensajeros (Salmos 82), ellos fueron asesinados por un pueblo pagano (El imperio romano). y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. (La guerra también se libra con palabras.)

 

«Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos;»

[Aquí debe faltar un texto, un sujeto (Daniel lo pudo haber dejado así apropósito o los copiadores omitirlo apropósito;), yo supongo que debe referirse al Ungido, al Mesías príncipe, por 1s, es decir aquella que falta para completar las 70s,  es decir, para el propósito santo, el confirmará el pacto con muchos, el pacto de vida eterna con los justos, los enemigos de los justos a su vez hacen un pacto con la muerte –
Isaías 28:18 Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme; cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados.]

En las siguientes líneas Daniel parece indicar que habrán dos abominaciones desoladoras:

«a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.»

La primera abominación desoladora:

A mi modo de ver, esto hace referencia a lo escrito en 2 Macabeos 6, pues allí, además de colocar la estatua del odioso y antipático dios Zeus,  se hizo cesar el sacrificio diario y la ofrenda, cosas del antiguo pacto, pero se hizo cuando el nuevo pacto aún no estaba sellado, pues Cristo aún no había muerto en la cruz. Los paganos helenísticos obligaban a los judíos a practicar la idolatría y a comer carne de cerdo, todo eso contrario a la religión de los judíos y la ley de Moisés (Deuteronomio 14).

El martirio de Eleazar
2 Macabeos 6:18 A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo.

La segunda abominación desoladora:

A esta abominación se debe haber referido Cristo y es lo que yo denuncio en este blog, la helenización del evangelio, es decir la falsificación del evangelio de Cristo realizada por los paganos romanos a fin de imponer: rezos a las criaturas y el consumo de carne de cerdo, lo cual implicó anular el pacto santo, destruir la fe, hacer vana la sangre de Cristo en la cruz (la herida mortal en la bestia fue sanada), ha sido una rebelión contra el pacto santo, pues ocultaron a la humanidad el verdadero pacto nuevo, pero yo lo he revelado en este blog y en ese archivo: Investigación

«Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.»

(El juicio y el enviar al infierno a los desoladores

Calumniador por naturaleza, imaginar tu cara de mierda en el fondo del infierno es mi inspiración, la tierra necesita tu piel como abono.

)

Lucas 21 20 «Los tiempos de los gentiles» – explicación

(II) Lucas 21:24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.

Esto empalma con Daniel 12:7, Apocalipsis 12:6 (Apocalipsis 11:11) – los tiempos en que los gentiles tienen dominio sobre los justos y aún no se les hace justicia a los justos;

Y esos son los 42 meses (en sentido no literal), 1260 días, 3.5 años, es decir «la mitad de una semana» o «la mitad de 70», debe referirse entonces a la segunda mitad, la segunda mitad de las profecías, es decir en el tiempo del cumplimiento de las profecías pendientes, tanto en los Salmos, en Proverbios de Salomón como otras profecías como Isaías, Oseas, Habacuc, Jeremías, Malaquías, etc.

(Aquí te doy mas pistas:

Cuando todos los justos conozcan la verdad, el fin de los injustos habrá llegado (Apocalipsis 7:1-4), la pregunta no es: «¿llegarán todos los justos esparcidos en todo el mundo a conocer la verdad?», la pregunta es «¿Cuando llegarán a conocer todos los justos esparcidos en todo el mundo la verdad?», la respuesta la sabe solo Dios, el día y la hora no lo puedo saber yo.

Hermano, no tienes que pagarme nada por esta información:

Te la he enviado gratis, la entiendes perfectamente porque eres mi pueblo, mi función natural es ayudar a los justos; he llegado a la conclusión de que yo soy aquel ante el cual Juan no se iba a arrodillar porque el ya conocía los mandamientos de Moisés, pero escribió la parábola para dar ese mensaje del santo ángel, el santo ángel no pretende que te arrodilles delante de él y le hagas plegarías, el al igual que yo, detesta la idolatría, somos distintos a los hombres animales:

Apocalipsis 19:10 Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo:

No hagas eso;

 

«Nosotros no somos como esos abominables sacerdotes rosquetes del dios solar Zeus y de sus ángeles«:

No adorarás al Sol! Toda religión idólatra implica sacrificio de vidas humanas, a lo largo de la historia y en diversas culturas los sacerdotes idólatras han sacrificado personas a sus ídolos (¿crees que el mundo ha cambiado?, ¿crees que trabajar muchas horas con sueldo mínimo el cual no permite comprar jamás una casa no es una forma de esclavitud?, ¿no vivían así los esclavos de antaño?, entonces los sacerdotes idólatras siguen sacrificando vidas, ¿serás su cómplice con tu dinero?, ¿los vas a bendecir con tus palabras?! -Esta escrito: No adorarás al Sol: no le sacrificarás personas a los ídolos. ¿Que es tener la marca de la bestia?, ¿Cual es la marca de la bestia? ¿Que significa seis seis seis en Apocalipsis? ¿Que significa el número 666 en Apocalipsis? – José Galindo, un sacerdote de Jehová, le quita la máscara al sacerdote del Sol, Luis Toro, en juicio

 

Apocalipsis 19:10 … yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús;

adora a Yahvé.

Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.

 

Si tu consideras cada palabra en la Biblia como palabra de Dios, entonces caes en el juego de los que lucran con la credibilidad en la Biblia… hay una investigación

https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/08/estilo-terrorista-de-roma.docx

Daniel 12:9 Oyes la «trompeta», un medio de comunicación, del Apocalipsis desde un extremo del planeta (Lima, Perú), hasta los extremos del planeta donde tú y ellos están. En este medio de comunicación te revelo el verdadero evangelio; Roma oficializó mentiras en su Biblia a razón de sus tiránicos intereses.

Isaías 27:13 Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta,  y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria,  y los que habían sido echados en tierra de Egipto,  y adorarán a Jehová en el monte santo (el pueblo santo),  en Jerusalén (la ciudad de paz, los pacíficos (la gente justa: los justos)). Mateo 24:31 Y El enviará a sus ángeles con  una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos,  desde un extremo de los cielos hasta el otro. Hebreos 12:22 os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo,  Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,  a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Isaías 2:2 Acontecerá en el fin de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 19:24 Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, Génesis 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si tu consideras cada palabra en la Biblia como palabra de Dios, entonces caes en el juego de los que lucran con la credibilidad en la Biblia… hay una investigación https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/08/estilo-terrorista-de-roma.docx  Seré breve, Roma adulteró gran parte del evangelio, por eso Juan en  Apocalipsis y Cristo usaron muchas parábolas, pues había gente que odiaba el mensaje de ellos y tenía en mente no solo martirizarlos, sino también falsificar sus palabras, las contradicciones y omisiones en la Biblia son la mejor evidencia de ello.. Repito, Roma falsificó el evangelio, yo te muestro el verdadero. Apocalipsis 11:15 «Escuchas la ‘trompeta’ » de Apocalipsis porque » lees en este ‘rollo volador’ » la revelación de la verdad : El reino de Dios se levanta contra el reino de Satanás, y la nación de los justos se levanta contra la nación de los injustos (Daniel 2:44 y en los días de estos reinos el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, Mateo 24:7 Porque se levantará nación contra nación (naciones), y reino contra reino (reinos);) https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/05/matematicas-cristianas-salmos-118-20-bienaventurado-el-que-llegue-a-1-3-3-5-12-12000-daniel1212-144-144000.xlsx  – Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento;  y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 13:18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento … Mateo 13:43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.  El que tiene oídos para oír, oiga. Salmos 118:20 Esta es puerta de Yahvé; Por ella entrarán los justos. 21 Yahvé, te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. 22 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 23 De parte de Yahvé es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mensaje para mis otros «yo», todo aquel que sea mi prójimo: Este «rollo electrónico volador», es decir esta pagina web, es nuestra «nave interestelar», la hicimos juntos por eso tu me entiendes (Mateo 25:40), y entiendes el diseño de este «ovni» y su funcionamiento (Proverbios 10:24, Isaías 66:4, Mateo 21:41), por eso te digo bienvenido a nuestra maravillosa creación.– https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/09/this-is-our-UFO-este-es-nuestro-OVNI.docx  (Para ver un video del fondo de la pantalla visita este link: https://ai20.me/la-guerra-de-las-galaxias-2-mp4/ )Roma falsificó el evangelio (las buenas noticias para los sencillos), yo te muestro el verdadero evangelio de Cristo. Apocalipsis 11:15 Tu «escuchas» la trompeta (un medio de comunicación)’ » de Apocalipsis (Revelación) porque lees en este ‘rollo volador (digital) (blog o medio de comunicación)’ » la revelación de la verdad. https://ai20.me/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/ – – Repito: Apocalipsis 11:15 «Escuchas la ‘trompeta’ » de Apocalipsis porque » lees en este ‘rollo volador’ » la revelación de la verdad: https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/05/matematicas-cristianas-salmos-118-20-bienaventurado-el-que-llegue-a-1-3-3-5-12-12000-daniel1212-144-144000.xlsx – Mensaje para mis otros «yo», todo aquel que sea mi prójimo: Este «rollo electrónico volador», es decir esta página web, es nuestra «nave interestelar», la hicimos juntos por eso tu me entiendes (Mateo 25:40), y entiendes el diseño de este «ovni» y su funcionamiento (Proverbios 10:24, Isaías 66:4, Mateo 21:41), por te eso te digo bienvenido a nuestra maravillosa creación.– https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/09/this-is-our-UFO-este-es-nuestro-OVNI.docx — El verdadero evangelio es revelado en los días del séptimo ángel, el lo anuncia usando un medio de comunicación (una “trompeta”) Apocalipsis 12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos (los que aman la justicia). !!Ay de los moradores de la tierra y del mar (los que no aman la justicia)! porque el injusto calumniador ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.- https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/05/matematicas-cristianas-salmos-118-20-bienaventurado-el-que-llegue-a-1-3-3-5-12-12000-daniel1212-144-144000.xlsx – El verdadero evangelio fue revelado en los días del séptimo ángel, quien lo proclamó por medio de medios de comunicación (las “trompetas” del Apocalipsis (la revelación)), (Daniel 12: 9, Apocalipsis 10:7) – Apocalipsis 11:15 “El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo son de nuestro Dios Jehová y de su Cristo; y ellos reinarán por los siglos de los siglos.”  Isaías 51:6 Alcen los ojos a los cielos, Y miren la tierra abajo. (– Apocalipsis 12:9 «La Luna fue lanzada a la Tierra. (La serpiente antigua debajo de los píes de la mujer justa cayó a tierra)». – https://ai20.me/2020/07/22/apocalipsis-129-la-luna-fue-lanzada-a-la-tierra-la-serpiente-antigua-debajo-de-los-pies-de-la-mujer-justa-cayo-a-tierra/ https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/08/estilo-terrorista-de-roma.pdf ) Porque los cielos como humo se desvanecerán, Y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, Pero Mi salvación será para siempre, Y Mi justicia no disminuirá. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Lucas 20:14 Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero; venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. 15 Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? 16 Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros . Cuando ellos oyeron esto, dijeron: !!Dios nos libre! 17 Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Salmos 118:20 Esta es puerta de Jehová; Por ella entrarán los justos . 21 Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. 22 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. https://youtu.be/TjrKGMupm04 – Los mensajeros de la verdad no venden el mensaje de la verdad en libros, vídeos, etc. La verdad no puede ser prostituida, las lisonjas en cambio se prestan a la prostitución, por eso los mensajeros de Satanás (los ángeles del engaño) se vistieron como mujeres y usurparon indignamente los nombres de los santos ángeles para validar el hecho de postrarse delante de las criaturas, llámese cubos, imágenes, estatuas (Apocalipsis 15:2); por eso a la iglesia de ellos se la conoce como Babilonia (Apocalipsis 17, Apocalipsis 18), y eso es como referencia a la iglesia enemiga del pueblo de Dios, los justos (Salmos 14:5-7), el pueblo del profeta Daniel (Daniel 12:1-3); En la parábola en Apocalipsis a esa iglesia se la llama “la madre de las prostitutas”, eso es así porque es la madre y la líder de todas las religiones idolátricas en el mundo; los mensajeros de Satanás además han calumniado en contra de los santos mensajeros al falsificar sus mensajes, ese engaño se refleja en la Biblia de los romanos y en otros libros que no son sagrados y cuya raíz es la religión de Roma, la religión de la idolatría; No sé si tú sabes, pero el ángel rebelde Samael era el príncipe de Roma, y Samael era y es el enemigo del ángel Miguel, el príncipe de Israel, y en consecuencia, Samael es también el enemigo del ángel Gabriel, porque Gabriel es amigo de Miguel (Daniel 10:20-21, Daniel 11:1, Génesis 19:1), debes saber que Babilonia era enemigo del pueblo Israel y de su religión (Jeremías 25:1-14, Daniel 9:1-22):, la iglesia que creó la Biblia es la iglesia xxx, yyy, romana, zzz, para ese propósito ellos tomaron algunas frases de la religión judía y la combinaron con las doctrinas y consejos de los griegos (romanos), y eso dio como resultado el libro de las contradicciones : la Biblia, por ejemplo: si es verdad que Cristo predicó el amor a los enemigos (Mateo 5:44) y que hay que amar a los que te odian, ¿por qué Cristo y sus ángeles envían al infierno a Satanás (calumniador) y a sus ángeles(mensajeros) por la razón de que ellos lo odiaron a él y no le dieron de comer cuando él tenía hambre, (y al decir “él”, el también incluye a sus hermanos: las personas humildes (Isaías 66:1, Salmos 22:26)), ni ellos le dieron de beber cuando él tenía sed (Salmos 69:20-36), ni ellos le dieron ropa cuando él tenía frío (Mateo 25:41-46, Apocalipsis 14:7-11)?, es un asunto de lógica, unos aceptan esto (Éxodo 20:13, Éxodo 21:14, Nahúm 1:1-14, Mateo 5:17-18), mientras que otros no pueden aceptar esto (Daniel 12:10, Apocalipsis 13:18). Yo he creado este blog con la ayuda de Jehová, es decir el único Dios creador, eterno e invisible para el ojo humano (Éxodo 33:20), en este blog nosotros hemos destruido las mentiras de la religión de Roma (Apocalipsis 7:4). https://ai20.me/2020/02/26/miguel-el-principe-de-israel-versus-el-principe-de-roma-samael/ Daniel 12:12 Las matemáticas cristianas han sido reveladas https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/05/matematicas-cristianas-salmos-118-20-bienaventurado-el-que-llegue-a-1-3-3-5-12-12000-daniel1212-144-144000.xlsx Daniel 12:12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. bienvaneturado-el-que-llegue-a-1-3-3-5–12–12000-daniel1212-144-144000 – https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/05/bienvaneturado-el-que-llegue-a-1-3-3-5-12-12000-daniel1212-144-144000.pdf El juicio anti pedófilos https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/05/el-juicio-anti-pedofilos.docxhttps://ai20.me/wp-content/uploads/2020/05/la-calumnia-de-sandra-y-mi-fe-en-la-justicia-la-verdad.pdf – Daniel 12:1 En el tiempo del fin se levantará Miguel, … en aquel tiempo serán libertados todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis 12:7-9 Miguel y sus ángeles guerrearon contra el Dragón… el gran Dragón y sus ángeles fueron derrotados. https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/04/combates-en-el-cielo-apocaliptico-el-ciberespacio.pdf “Apocalipsis 14:7 «Teman a Jehová Dios y denle alabanza, pues ya llegó la hora en que él ha de juzgar. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales.» https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/04/isaias-13-3-los-santificados-de-jehova.docx –   “Isaías 2:8 Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. 9 Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado; por tanto, no los perdones.”

https://ai20.me/wp-content/uploads/2020/04/isaias-13-3-los-santificados-de-jehova.docx La verdad en un video de 8 segundos. Toda la verdad en 8 segundos.

“Isaías 2:8 Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. 9 Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado; por tanto, no los perdones.”

Salmos 19:7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.

Mateo 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.
Mateo 5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Ojo con esto: La imagen jamás responderá ni salvará, ni Dios bendecirá la idolatría de los que le son infieles con los ídolos y con otros dioses al dirigir sus plegarias a las cosas creadas, aunque ellos usen con la excusa que estas criaturas actúan de puentes intermediarios en sus plegarias, no tienen excusa pues Dios exige devoción exclusiva a él (Éxodo 20:1-6, Oseas 13:4).
Las estúpidas excusas de los infieles no pueden engañar a Dios.
No en vano la carne de cerdo y el murciélago están en una lista negra.
(Deuteronomio 14)
Pero los que enseñan a la gente a conversar con las imágenes tienen una Biblia a medida de sus intereses económicos, en la cual ellos señalan que los mensajeros de Dios han dicho después que todos los alimentos se hacen limpios con meras palabras, pero yo no le creo al sucio imperio Romano, yo no creo en lo que este imperio heredó a los pueblos, pues ese imperio fue un imperio ladrón, saqueador, y que era además un comedor de carne de cerdo y adorador de estatuas y otras imágenes, eso no tenía nada en común con el judaísmo, la religión de Cristo, pero el pueblo infiel es ignorante porque quiere serlo, cada pueblo tiene lo que se merece!, el pueblo justo merece la información de verdad y esta verdad lo hace libre de las mentiras (Daniel 12:3, Salmos 118:20, Habacuc 2:1-20), yo soy parte del pueblo de los justos, por eso encontré la verdad y la difundo a mi pueblo justo en: AI20.ME

https://bestiadn.com/2020/07/22/apocalipsis-129-la-luna-fue-lanzada-a-la-tierra-la-serpiente-antigua-debajo-de-los-pies-de-la-mujer-justa-cayo-a-tierra/

Lee esto, calumniador:

Calumniador, imaginar tu cara de mierda en el infierno me inspira y me produce placer!

La vida se las arregla para continuar su existencia y su camino.

 La vida se las arregla para continuar su existencia y su camino.

Si un animal vivo peligroso crea un veneno contra la vida:

la vida siempre halla formas de crear en ella criaturas que creen el antídoto para así asegurar
su propia existencia y anular cualquier veneno que sea un obstáculo para sí misma.
Salmos 118:17 No moriré, sino que viviré,
Y contaré las obras de Yahvé (Dios Jehová).
18 Me castigó gravemente Jehová (Dios Yahvé),
Mas no me entregó a la muerte.
Proverbios 12:28 En el camino de la justicia está la vida;
Y en sus caminos no hay muerte.
Salmos 118:19 Abridme las puertas de la justicia;
Entraré por ellas, alabaré a Dios (Jehová / Yahvé)
(No alabaré a los ídolos de los salvajes:
No llamare «santo» a los demonios;
no alabaré al cubo ni a ninguna otra figura;
ni alabaré a los salvajes, ni a sus profetas, ni predicaré el amor a los salvajes (ni predicaré el amor al enemigo, no seguiré las mentiras del imperio Romano, mi religión es la religión de Abraham y de Moisés:
Levítico 26:1 `No os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada ni pilares sagrados ,
ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella; porque yo soy Yahvé vuestro Dios.
No tolero a los idólatras hipócritas)!
).
1 Corintios 2 14 – ¿Cual es la diferencia entre el hombre animal y el hombre espiritual?
Salmos 118:20 Esta es puerta de Jehová;
Por ella entrarán los justos.
Los animales hostiles pasan, pero la vida permanece para siempre!
La verdad siempre sucede, la causa y el efecto, el antes y el después!
Siéntate a observar como la verdad no se niega a si misma, ni se olvida de si misma y se cumple día tras día,
Adiós mundo cruel, me despido de ti, no porque yo vaya a morir, sino porque tu morirás porque eres cruel y yo soy justo y por eso yo viviré!
¿Es la primera vez que llegas a mi blog?, te digo algo:

Roma ha falsificado el evangelio y con eso Roma ha cometido una locura, yo te muestro el verdadero evangelio, aquel que tu entiendes porque eres mi prójimo; esa es nuestra victoria y la derrota de los servidores del legado del tirano imperio romano.

  1. https://bestiadn.com
  2. https://ntiend.me
  3. https://ai20.me
  4. https://777.health.blog
No todos los caminos conducen a Roma, esos dominios te dirigen a Jerusalén, a la verdad, a la ciudad de los justos, la ciudad de la paz, a la cual no pueden entrar los abominables, sino solo sus legítimos ciudadanos, los pacíficos : los justos (Salmos 118:20 Esta es puerta de Jehová;
Por ella entrarán los justos.- Apocalipsis 21:27 y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Isaías 52:1 Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sion; vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque el incircunciso [de corazón (el injusto)] y el inmundo no volverán a entrar en ti.)

Mateo 15:12 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos (los hipócritas) se escandalizaron (se ofendieron) cuando oyeron tus palabras (la verdad)? Mateo 15:13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada (toda planta que no es «celeste» sino «rosada» será arrancada de raíz).

Mateo 7:17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.

Como dijo Jesús:

«No puede el árbol malo dar buen fruto»,

Pues cada persona es como un árbol, lo que Cristo quiso decir es que el malo no cambia, el malo es reincidente y eso encaja con Daniel 12: 10 donde dice: «los malvados seguirán actuando con maldad».

Ejemplo: Aquellos que se sienten identificados con los habitantes de Sodoma y Gomorra, pues a ellos la verdad les ofende y ellos silenciaron dos videos en dos de mis canales en los cuales yo  demostraba como engañan las mafias de pedófilos y como ellos son lo que yo denuncio que ellos son:

 

Pero el video lo pueden ver en wordpress (te recomiendo que lo descargues, que lo grabes en tu laptop, USB o computadora):

¿Me comprenden ahora que no exagero cuando afirmo que gente parecida a ellos asesinó a los primeros cristianos y falsificó y ocultó gran parte del mensaje de Cristo y de sus discípulos?, ellos no respetan que exista un tipo de público que valore y busque la verdad que yo difundo, ellos pretenden pintar todo de rosado, ellos no respetan la heterosexualidad de Cristo ni de los demás elegidos de Dios porque ellos los pintan con cabellos de mujer y poses femeninas, pero los homosexuales quieren que a ellos se les respete, pero yo no puedo respetar a quién no me respeta a mi o no respeta a los de mi clase : soy de los últimos cristianos; yo no puedo respetar a aquel que me dice «cállate, no hables, no denuncies» al vetar por ejemplo mis videos!!.

Aunque millones de voces rosadas me griten «cállate», aunque millones de voces sodomitas se tapen los oídos, yo me expresaré de alguna u otra manera día a día hasta romperles los tímpanos y hacer respetar mi derecho a la justicia, hasta que se me haga justicia, pues si bien es cierto que gracias a Yahvé no he sido violado por los sodomitas,  a mi se me ha secuestrado y dopado contra mi voluntad tres veces desde 1998 a 2005, poco menos de un año después que yo dejase de ser católico y empezace a predicar gratis Éxodo 20 y a recomendar la lectura de la Biblia afirmando que allí estaba toda la verdad (afirmar que en la Biblia estaba toda la verdad fue un error involuntario, lo hice por ignorancia, pues mis familiares me acosaban y no me dejaban terminar de leer la Biblia para entender antes lo que pude entender en 2017!), ya que he sido acusado falsamente de ser un incoherente mental, eso ocurrió tres veces y fueron atentados contra mi credibilidad, contra mi salud, contra mi vida; no pretendo que eso quede impune, no pretendo que ese intento de homicidio asolapado quede sin ser castigado, pues intentaron suicidarme; y eso ocurrió a manos de intolerantes fanáticos locos religiosos tanto evangélicos como católicos (son cómplices porque ambos grupos dependen económicamente de la credibilidad en la Biblia), son personas incoherentes que nunca pudieron refutar lo poco que yo había entendido en mis años 20s (Mateo 21:33-43, Salmos 118:7-23, Éxodo 20:1-6), pero en aquel entonces yo predicaba a favor de la Biblia, pues no conocía toda la verdad, por eso Yahvé me detuvo usando a esas malvadas criaturas para detenerme :Salmos 118:18 Me castigó gravemente Yahvé, Mas no me entregó a la muerte (mis enemigos deseaban eso (Salmos 118:13 Me empujaste con violencia para que cayese (y muera), Pero me ayudó Jehová.)!)., hasta que en 2017 con mas tiempo para la lectura yo entendí la verdad, entendí porque caí en manos de los idólatras, y desde entonces hago blogs como este;  mis enemigos han intentado secuestrarme nuevamente con las mismas calumnias en Diciembre de 2018, pero ellos han fracasado porque Yahvé ya sabe que yo ya encontré la verdad y ya sabe que condeno las mentiras en la Biblia cosa que antes no hacía pues yo no había sido perfeccionado en conocimientos, y esto sucedió conforme lo escrito en Daniel 7, Salmos 118, Salmos 109 y Miqueas 7) .

Un infeliz moderador o un infeliz grupo de moderadores de Youtube consideró este video que yo había subido a youtube como «discurso de odio» y lo sacó del aire:

(Pese al arbitraje parcializado, el mejor gana!

Apocalipsis 6:2 Miré, ¡y apareció un caballo blanco! El jinete llevaba un arco; se le dio una corona, y salió como vencedor, para seguir venciendo.

)

¿Desde cuando denunciar una estafa es un delito de odio?, el que vetó mi video tiene una doble moral, porque el que comete una maldad de forma natural se gana el repudio, es como que un violador de niños se quejase de un denunciante bien intencionado con los niños, acusando el denunciado que en su denuncia el denunciante esta incitando el odio contra aquel violador de niños, eso es absurdo porque el violador se ganó el odio, ¿Qué cosa esperaba el que es violador de niños?, ¿felicitaciones?. Así de absurdo es el criterio que han tenido para vetar mi video, y este es el video: (pues también lo subí a WP, me veo en la necesidad de pagar un plan premium en WP de mas de USD 200 al año, para que mis denuncias sobrevivan y pueda subir aquí algunos videos, porque Youtube tiene la fama de sacar del aire lo que no le gusta, sin ningún criterio justo.)

En todo caso, ellos no saben escuchar, en vez de dejar que los que yo acuso se defiendan, los moderadores de Youtube silencian a los que denuncian con la verdad a gente perversa, toda denuncia es si misma un discurso de odio, eso es obvio, porque lo que se denuncia es algo malo, ¿esta prohibido denunciar?, yo denuncio por este medio porque el sistema judicial convencional esta podrido, eso no es secreto para nadie, ahora en adelante no subiré ningún video mas a Youtube, yo estoy muy seguro que a esa persona o grupo de personas que vetó mi video les irá muy mal en lo que les resta de vida por ser cómplices de los pervertidos.

¿Por qué no vetan estos videos bajo el criterio de discurso de odio?, ¿será porque con estos videos tienen ingresos económicos?.

 

En estos videos yo sí veo discursos de odio, yo no veo denuncias (podrán ser populares, pero eso no les quita que tengan discurso de odio):

Hipócritas, putos vendidos, parcializados, falsos, ¿por qué no censuran los discursos de odio del Papa Francisco?

Hay un video que me calumnia y fomenta el odio contra mi:

Se titula así: «El papa Francisco tildó de “amigos del diablo” a aquellos que constantemente acusan a la Iglesia»

Yo acuso a la iglesia católica de mentir, de estafar, lo hago porque soy enemigo de Diablo, no amigo del Diablo, la acuso de mentir con la Biblia, pues refleja la falsificación de las palabras de Cristo y de sus seguidores, y lo hago porque odio a mi enemigo el Diablo, yo no soy amigo del Diablo, yo no soy amigo de asesinos, violadores de niños, falsos profetas, secuestradores, a diferencia del Papa yo no le digo a los malvados: «Dios te ama», por eso yo no soy amigo del Diablo, pero el Papa dice a sus clientes y no clientes que Dios ama a todos, incluso al peor de los hombres, el Papa dice que las personas no pierden su dignidad por mas graves que sean sus crímenes, es decir que ellos son dignos siempre, aunque sean asesinos, violadores de niños, y por ello se opone a que ellos sean ajusticiados, y eso es envalentonar al Diablo, eso es hincharle las pelotas al Diablo, (El culto a Zeus. )

 

eso es agrandarlo, darle ánimos al Diablo para que siga haciendo sus maldades sin temor a ser censurado o castigado como realmente teme el Diablo, eso es ser amigo del Diablo.

El papa dice que Dios ama a los que hacen abominaciones sexuales (Levítico 18).

Yo digo lo contrario, yo digo que Dios no ama a los malos solo a los buenos, y eso en conformidad con la verdad en Salmos 5 y Nahúm 1, yo digo que Cristo no amó a sus enemigos, ni enseñó eso, en conformidad con Salmos 139, Salmos 112 y Proverbios 29:27.

Es decir el verdadero amigo del Diablo es el Papa y el verdadero enemigo del Diablo soy yo, yo soy amigo de Yahvé, como soy amigo de Yahvé son enemigo de sus enemigos.

Sin embargo el Papa se atreve a calumniar contra mi porque yo acuso a su iglesia de estafar, que conchudo!.

¿Dónde están los moderadores?, ¿por qué no moderan los videos del Vaticano?, Hipócritas!

¿Creen que pertenecer a la mayoría significa necesariamente pertenecer a la justicia?, Estúpidos!

Ellos tienen miedo a las palabras acusatorias y a sus consecuencias, entonces yo haré sus miedos realidad:

Pues yo seguiré acusando con la verdad a los perversos, yo seguiré juzgando, aunque tenga que enfrentarme al mundo entero, aunque tenga que enfrentarme a Satanás y sus ángeles, yo venceré porque Yahvé esta a mi favor, no me amilano, no me desanimo, yo haré triunfar la verdad, como esta escrito de mi en Isaías 42:1-3.

Acepta tu derrota con mi victoria, calumniador!