Azizlerin onları öldürenlere karşı hissettikleri.

Vahiy 16:9 Beşinci mührü açtığında, sunağın altında, Tanrı’nın sözü ve tuttukları tanıklık yüzünden öldürülenlerin canlarını gördüm. 10 Yüksek sesle bağırdılar: «Ne zamana kadar, ey Egemen Rab, kutsal ve gerçek, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp kanımızın öcünü alıncaya kadar?»
Karşı:
Elç 7:59 Onlar onu taşlarken İstefanos, «Rab İsa, ruhumu kabul et» diye dua etti. 60 Sonra diz çöküp, «Rab, bu günahı onlara yükleme» diye bağırdı. Bunu söyleyince uykuya daldı.

İsa vardı, ama onun müjdesini ve suretini yok ettiler, Zeus’un yüzüne, Lindoslu Kleobulus’un öğretilerini sanki onunmuş gibi taktılar.

Gösterdiğim gibi çelişkiler, müjdeyle ilgili bir sahtekarlık olduğunu gösteriyor.

Vahiy 16:9-10, doğru kişilerin adaletsiz insanlara karşı gerçek duygularını yansıtır ve bu, Süleymanın Meselleri 29:27 ve Mezmurlar 58:10’da yazılanlara uygundur.

=

Revelation 16:9 When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. 10 They called out in a loud voice, “How long, Sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?”
vs.
Acts 7:59 While they were stoning him, Stephen prayed, “Lord Jesus, receive my spirit.” 60 Then he fell on his knees and cried out, “Lord, do not hold this sin against them.” When he had said this, he fell asleep.

Jesus did exist, but they have destroyed his gospel and his image, they put on the face of Zeus, and the teachings of Cleobulus of Lindos as if they were his.

Contradictions such as those I have shown show that there is a fraud regarding the gospel.

Revelation 16: 9-10 reflects the true feelings of righteous people for the unrighteous people, and that is in accordance with what is written in Proverbs 29:27 and Psalms 58:10.

=

Yargılamak ve mahkum etmek.

1 Korintliler 2:15 Ama ruhi adam her şeyi yargılar; ve kendisi hiç kimse tarafından yargılanmaz.

İşaya 54:17 Sana karşı dövülen hiçbir silah başarılı olamayacak, Yargıda sana karşı çıkan her dili mahkum edeceksin. Yehova, Yehova’nın hizmetçilerinin mirası ve benden alacakları ödül budur, diyor.
E karşı
Luka 6:37 Yargılama ve yargılanmayacaksın: mahkum etme ve mahkum olmayacaksın: bağışla ve bağışlanacaksın.

(Sahte peygamber yargılanmaktan ve kınanmaktan korkar, adil bir ceza almadan kasti kusurunun kalmasını ister, sahte peygamber kendisini yargılamaya ve mahkum etmeye niyet edenleri korkutmaya çalışır, bu yüzden sahte peygamber adamın sözlerini tahrif etmiştir. kim çarmıhta öldürüldü.

Yahuda 1:14 Adem’den sonra yedinci olan Hanok onlar hakkında peygamberlik etti: “İşte, Rab binlerce ve binlerce mukaddesleriyle 15 herkesi yargılamak ve hepsini, Allah yolunda yaptıkları bütün kötü işlerden mahkûm etmek için geliyor. onların tanrısızlığı ve tanrısız günahkarların ona karşı söylediği tüm küstah sözlerden.”

İşaya 13:3 Hazırladıklarıma savaş için buyruk verdim;
Öfkemi yerine getirmeleri için savaşçılarımı çağırdım—
zaferime sevinenler.
4 Dinle, dağlarda bir gürültü,
büyük bir kalabalığınki gibi!
Dinle, krallıklar arasında bir uğultu,
ulusların bir araya toplanması gibi!
Yüce Rab toplanıyor
savaş için bir ordu.

)

Mesih, inandığı Yahudiliğe sadık kaldığı, Roma geleneklerini kabul etmediği, Romalılara ve onların putlarına (Romalıların putlarına) tapmayı reddettiği için Romalılar tarafından öldürüldü.
Aynı inancı paylaşanların başına da aynı şey geldi.
Gerçeği keşfettim ve esas olarak «trident»imde yayınladım:
Üç blogumda:
https://shewillfind.me
https://www.ai20.me
https://gabriels.work

İsa vardı, ama onun müjdesini ve suretini yok ettiler, Zeus’un yüzüne koydular,
ve Lindoslu Kleobulus’un öğretileri sanki onunmuş gibi.

Gösterdiğim gibi çelişkiler, müjdeyle ilgili bir sahtekarlık olduğunu gösteriyor.
Mukaddes Kitapta yazılan her şeye güvenmek tavsiye edilmez.
Yayınlarımı kendi dilinize nasıl çevireceğinizi indirip görebilirsiniz, tüm dilleri konuşmuyorum, mucizeler yaratmıyorum.

Ana yayınların listesi:

liste – la liste ENE10-2022
İlgili belgeler:

sonsuz aşka inanır mısın
Bu sözler Daniel 7 kehanetinin 4. canavarını yok ediyor
İspanyolca konuşuyorsanız aşağıdaki videomu anlayacaksınız, İspanyolca bilmiyorsanız İspanyolca öğrenmenizi tavsiye ederim.

Öne çıkan gönderi:

Yemin – Daniel 12:7 – https://shewillfind.me/2021/12/31/the-oath-daniel-127/

//

1 Corinthians 2:15 But the spiritual man judge all things; and he himself is judged of no man.

Isaiah 54:17 No weapon forged against you will prosper, and you will condemn every tongue that rises up against you in judgment. This is the inheritance of Jehovah’s servants, and the reward they will get from me, says Jehovah.
VS
Luke 6:37 Judge not, and you will not be judged: condemn not, and you will not be condemned: forgive, and you will be forgiven.

(The false prophet fears being judged and condemned, he seeks that his intentional fault remains without receiving a just punishment, the false prophet tries to intimidate those who intend to judge and condemn him, that is why the false prophet falsified the words of the man who was murdered in the cross.

+

)

 

Jude 1:14 Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them: “See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones 15 to judge everyone, and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him.”

Isaiah 13:3 I have commanded those I prepared for battle;
I have summoned my warriors to carry out my wrath—
those who rejoice in my triumph.
4 Listen, a noise on the mountains,
like that of a great multitude!
Listen, an uproar among the kingdoms,
like nations massing together!
The Lord Almighty is mustering
an army for war.

)

Christ was murdered by the Romans for having remained faithful to the Judaism in which he believed, for not accepting Roman customs, for refusing to worship the Romans and their images (the idols of the Romans).
The same thing happened to those who shared the same faith.
I have discovered the truth and post it on my «trident» mainly:
In my three blogs:
https://shewillfind.me
https://www.ai20.me
https://gabriels.work


Jesus did exist, but they have destroyed his gospel and his image, they put on the face of Zeus,
and the teachings of Cleobulus of Lindos as if they were his.

Contradictions such as those I have shown show that there is a fraud regarding the gospel.
Trusting everything that is written in the Bible is not advisable.
You can download and see how to translate my publications into your language, I do not speak all languages, nor do I work miracles.

List of main publications:

Related documents:

If you speak Spanish you will be able to understand my video below, if you don’t speak Spanish I recommend that you learn Spanish.

Featured post:

The oath – Daniel 12:7 – https://shewillfind.me/2021/12/31/the-oath-daniel-127/

Juzgar y condenar.

Cristo fue asesinado por los romanos por haber permanecido fiel al judaísmo en el que creía, por no aceptar las costumbres romanas, por negarse a adorar a los romanos ya sus imágenes (los ídolos de los romanos).
Lo mismo sucedió con aquellos que compartían la misma fe.
Descubrí la verdad y la publico en mi «tridente» principalmente:
En mis tres blogs:
https://shewillfind.me
https://www.ai20.me
https://gabriels.work
Jesús existió, pero han destruido su evangelio y la imagen de él, le han puesto el rostro a Zeus,
y las enseñanzas de Cleóbulo de Lindos como si fueran suyas.

Contradicciones como las que he mostrado muestran que hay un fraude con respecto al evangelio.
Confiar en todo lo que está escrito en la Biblia no es recomendable.
Puedes descargar y ver como traducir mis publicaciones a tu idioma, no hablo todos los idiomas, ni hago milagros.
Si hablas español podrás entender mi video a continuación, si no hablas español te recomiendo que aprendas español.

+ https://videos.files.wordpress.com/TZl6qjJA/a-jesus-lo-asesinaron-por-haberse-negado-a-adorar-a-la-bestia-y-a-su-imagen.mp4

Juzgar y condenar.

1 Corintios 2:15 Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas; y él mismo no es juzgado de nadie.
Isaías 54:17 ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ésta es la herencia de los siervos de Jehová, y la recompensa que obtendrán de mí, dice Jehová.
contra
Lucas 6:37 No juzguéis, y no seréis juzgados: no condenéis, y no seréis condenados: perdonad, y seréis perdonados.
(El falso profeta teme ser juzgado y condenado, el busca que su intencionada falta quede sin recibir un justo castigo, el falso profeta intenta intimidar a los que pretenden juzgarlo y condenarlo, por eso el falso profeta falsificó las palabras del que él asesinó en la cruz. El falso profeta son los que asesinaron a Cristo ya sus discípulos).

Judas 1:14 Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de ellos: “Mira, el Señor viene con miles y miles de sus santos 15 para juzgar a todos y condenarlos a todos de todas las obras impías que han cometido en su impiedad, y de todas las palabras desafiantes que los pecadores impíos han hablado contra él.

Isaías 13:3 He mandado a los que he preparado para la batalla;
He convocado a mis guerreros para llevar a cabo mi ira—
los que se regocijan en mi triunfo.
4 Escuchen, un ruido en las montañas,
como el de una gran multitud!
Escucha, alboroto entre los reinos,
¡como naciones reunidas!
El Señor Todopoderoso está reuniendo
un ejército para la guerra.

= Foot page section begins.

//

Trabajo inspirado en el amor al prójimoaunque eso les duela a nuestros odiados enemigos en común: https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2021/11/daniel-7-11-el-juicio-contra-la-bestia.pptx

Isaías 53:10 Sin embargo, el Eterno planeó aplastarlo todo el tiempo, para llevarlo a la pena, este siervo inocente de Dios. Cuando pone su vida en el lugar oscuro del pecado, en el pozo de las malas acciones, Este siervo de Dios verá a sus hijos y prolongará sus días.

Isaías 53:12 Porque él se expuso a sí mismo: descubrió su alma ante el atroz golpe de la muerte.
Y fue contado entre los peores, lo contaré entre los mejores.
(Salmos 109: 28 [Que me] maldigan ellos, pero bendice[me] tú; sean ellos avergonzados, y que se alegre [Miguel] tu siervo.)

x21

Daniel 10:20-21 … el príncipe de Grecia vendrá, te declararé lo que está escrito en los Salmos …

Proverbios 28:26 Él que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. https://aiderspaceship01wp.files.wordpress.com/2021/07/hay-algo-mas-que-decir-o-agregar-1.docx

vs.

https://misrescom.blogspot.com/2021/09/la-calamidad-y-la-salvacion.html https://aiderspaceship01wp.files.wordpress.com/2021/08/hipocresia-catolica.docx https://videos.files.wordpress.com/uDS6SMov/the-return-of-jesus-the-return-of-his-angels_mp4_hd.mp4 https://aiderspaceship01wp.files.wordpress.com/2021/08/these-words-destroys-the-4th-beast-of-daniel-7-prophecy.docx https://aiderspaceship01wp.files.wordpress.com/2021/08/777-victorious-over-666.xlsx

//

Archivo del blog

https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2022/01/el-diablo-se-merece-la-maldicion-que.html

Sandra 3l1z4b3th Bazán … se derrumba tu castillo de lo viejo (la vista de tu caída es espectacular desde aquí, un lugar alto del cual no eres digna)

yo nunca olvidaré tu rostro porque siempre lo veré, tu rostro brillará en mi delante … ;

Con la ayuda de Dios (Con la ayuda de Yahvé, con la ayuda de Jehová), Miguel y sus mensajeros envían al infierno a Satanás y a sus mensajeros.

Un repaso de los motivos de tu condena al infierno : + https://videos.files.wordpress.com/TZl6qjJA/a-jesus-lo-asesinaron-por-haberse-negado-a-adorar-a-la-bestia-y-a-su-imagen.mp4

^ El culto al Sol – Luis Toro miente, la iglesia católica miente, no adora al Dios verdadero!

https://videos.files.wordpress.com/3Zs9uWSh/sed-de-agua-para-mi-sed-de-justicia-salmos-110-7-salmos-118-20-genesis-19-10.mp4

Cristo fue sacrificado al dios Sol por los adoradores del Sol invictos, los perros romanos, como se los llamó bien en profecías previas a ese asesinato que lo profetizaron, por eso dejaron que los rayos solares lo disequen:

Salmos 22:15 Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. 16 porque perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de injustos; ellos perforaron mis manos y mis pies. 17 tanta sangre he perdido, tan delgado estoy que puedo ver mis huesos; Salmos 69:20-21 Ninguno de ellos tuvo compasión de mi, por lo contrario, en mi agónica sed ellos me dieron de beber vinagre en vez de agua …

Éxodo 20:13 No matarás – Éxodo 21:14 »Quien mate a otra persona con toda intención, será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. (Considerando Éxodo 21:14 – El verdugo no peca en contra de Éxodo 20:13, pero los romanos que falsificaron los dichos de Cristo y de los demás santos dicen que sí, y de esa forma ellos se han opuesto a un justo castigo para otros asesinos: la pena de muerte – yo enfrento a toda esa mafia religiosa con la verdad y quito las mentiras que se han dicho acerca del mensaje de Cristo y de los otros hombres valientes que entendieron y compartieron su mensaje a favor de la justicia – ):

A la gente se le ha enseñado a adorar a diversas representaciones del Sol, lo que significa que en lo oculto sus líderes religiosos siguen haciendo sacrificios de gente al Sol!.

El camino de la vida y el camino de la muerte - proverbios

No es casualidad que en las huacas, lugares históricamente conocidos por haberse practicado allí sacrificios de inocentes, los monstruos religosos, semejantes a aquellos otros monstruos que sacrificaban a niños, colocase allí también el ídolo que representa el crimen contra los inocentes:

x

Por eso es que yo he puesto mi mensaje en ese aviso que encontré pegado en Lince, un distrito limeño, pusé sobre el una etiquete con en el QR a mi publicación que dice: «Tú no eres el úngido de Jehová Dios», tú no eres cristo, (eres el dios solar adorado por los pueblos paganos históricamente enemigos de los judíos cuyo Dios es Jehová, el creador del Sol y de todas las demás estrellas:

El pacto con la muerte fracasara

que-ves-en-tu-telescopio-hijo-de-satanas01

No tendre ninguna misericordia por ti Sandra porque tú no la tuviste conmigo

paz-para-los-justos-no-hay-paz-para-los-impios

¿A costa de qué quieren la paz para los suyos, rebeldes?, ¿a costa de hacer prevalecer vuestras calumnias contra los inocentes?, eso no es justo y no se permitirá.!

Mi fidelidad con Mónica fue un golpe para el orgullo de Sandra – El Apocalipsis o la Revelación – ¿Qué es el libro de la vida del Cordero? –

atenea

1a12b-el2bverdadero2bdios2bno2btiene2bmadre

+ https://videos.files.wordpress.com/TZl6qjJA/a-jesus-lo-asesinaron-por-haberse-negado-a-adorar-a-la-bestia-y-a-su-imagen.mp4

se parecen a las calumnias de Sandra Satanas en mi contra

La escultura de la bestia

«el río de tus lagrimas de dolor riegan los frondosos árboles del bosque del paraíso de justa felicidad porque te hiciste estatua de piedra como las montañas desde donde destilan los manantiales, del río de tus lágrimas yo me rio.»

el rio de tus lagrimas de dolor riegan los frondosos árboles del bosque del paraiso de justa felicidad porque te hiciste estatua de piedra como las montañas desde donde destilan los manantiales.

«la vida en la Tierra es alimentada con las lagrimas de los codiciosos que destruyeron parte de la vida por su codicia y su idolatría

la vida en la Tierra es alimentada con las lagrimas de los codiciosos que destruyeron parte de la vida por su codicia y su idolatría

que-ves-en-tu-telescopio-hijo-de-satanas02

Gabriel destruye a un dios pagano

deuteronomio 4

que-ves-en-tu-telescopio-hijo-de-satanas03b

que-ves-en-tu-telescopio-hijo-de-satanas03c

Gabirel vence al Demonio - Apocalipsis 12 7-12

)

https://daniel-chapter-xii.tripod.com/blasfemiasvaticanas.htm – https://ai20.me/wp-content/uploads/2021/08/Hipocresia-catolica.docx

https://videos.files.wordpress.com/GH4fMPoz/un-sacerdote-de-jehova-le-quita-la-mascara-a-un-sacerdote-del-sol_hd.mp4

//

Y hay algo más que decir, hay algo más que agregar: https://aiderspaceship01wp.files.wordpress.com/2021/07/hay-algo-mas-que-decir-o-agregar-1.docx

//

“Feliz” Navidad Satanás (yo ironizo), este regalo te doy por haberme enseñado a amar al enemigo, serpiente!:

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X
1 . w e b . 1
2 / . . . . . . . . . . / . . 2
3 . . . A R . . . 3
4 . . . / °@ . . . . . / . . . . 4
5 . . / . . A L . . . . . 5
6 . . / . / °|° . . / . °|° . °|° . . 6
7 . . / . / . r e . °|° . °|° . . 7
8 . / . / . / . . . °|° . °|° . °|° . 8
9 T g A . * . L E A 9
10 . @ . . # || . . . / / . . / . 10
11 . . . . % n a S . / . / . . 11
12 . . . . . °|° . . . / . . / . . 12
13 . . . . . A T . . / . . 13
14 . . . / . . . . . ^ / . . . 14
15 . . . A Ñ . . . 15
16 °@ . / . . . . . . . . . & . / 16
17 . w e b . 17
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X

x

ID- blogs en blogger:
1 https://sangrergnas.blogspot.com/2021/10/yo-he-sido-yo-fui-asi-es-fui-yo-soy-el.html
2 https://misrescom.blogspot.com/2021/10/el-cerro-indeseable.html
3 https://elmasallaesaquilayotravidaesesta.blogspot.com/2021/09/33-1.html
4 https://gabriel-loyal-messenger.blogspot.com/2021/10/yo-he-sido-yo-fui-asi-es-fui-yo-soy-el.html
5 https://eltiempoesmiamigo.blogspot.com/2021/09/explico-la-diferencia-entre-satanas-y.html
6 https://michael-loyal-messenger.blogspot.com/2021/09/si-los-santos-angeles-realmente-se.html
7 https://entroenella.blogspot.com/2021/09/its-disastrous-for-you-who-looted.html
8 https://bloodoolb.blogspot.com/2021/10/lets-see-if-their-long-haired-god-comes.html
9 https://estoyseguroqueotrosdudan.blogspot.com/2021/10/y-plantara-las-tiendas-de-su-palacio.html
10 https://ufo-02-88.blogspot.com/2021/08/shuuuuuu-habbakuk-224.html
11 https://ufo-01-88.blogspot.com/2021/09/but-i-will-restore-you-to-health-and.html
12 https://antiestafamilenaria.blogspot.com/2021/10/mateo-2415-la-abominacion-desoladora-la.html
13 https://itreadsso.blogspot.com/2021/10/el-monte-indeseable-y-el-monte-glorioso.html
14 https://exito-definitivo.blogspot.com/2021/10/el-monte-glorioso-santo-y-el-resto-de.html
15 https://antimafiareligiosa.blogspot.com/2021/10/el-final.html
16 https://danielthejewprophet.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
17 https://ufo22-88.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
18 https://the1stdaysofanewworld.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
19 https://ufo77of88ufos.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
20 https://todoestadeterminado.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
21 https://estadecididoafavordelajusticia.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
22 https://predestinadosporjusticia.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
23 https://myvideosvsothers.blogspot.com/2021/09/apocalisse-11-i-due-testimoni-e-sodoma.html
24 https://elacusadorjusto.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
25 https://ufo21-88.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
26 https://afavordelajusticiapropiadelosjustos.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
27 https://ufo33-88.blogspot.com/2021/10/el-final-todo-esta-escrito-mi-favor.html
28 https://todoestaescritoafavordelosjustos.blogspot.com/
29 https://afavordemimismo.blogspot.com/2021/10/si-yo-he-sido-y-me-confirmo-en-lo-que.html
30 https://shewillfind.me
31 https://ai20.me
32 https://daniel-chapter-xii.tripod.com/
33 https://gabriels.work
34 https://vacacionesenelcielo.wordpress.com/
Canales de youtube
1 https://www.youtube.com/channel/UCiUAiy7K07Fu6kcpphJSEwA
2 https://www.youtube.com/channel/UCIGNK6hhrFIcgSsfoF70j8A
3 https://www.youtube.com/channel/UC-kodNVKrYg9Fs26eIgDK-Q
4 https://www.youtube.com/channel/UC129EVxge0IMSAdfvZEdsBw
5 https://www.youtube.com/channel/UCJs6CNaulM-bYdQ63oJtt4Q
6 https://www.youtube.com/user/s21as400
7 https://www.youtube.com/channel/UCAj-M64HnW_l5jl_pHaxBpg
8 https://www.youtube.com/channel/UC6FEUvNu6wXtZfJAONRL-Ig
9 https://www.youtube.com/channel/UCUBAh1-z7FvD5hrzoWXalcg
10 https://www.youtube.com/channel/UCr9SNVdCwfF3LLkjvBkMGww
11 https://www.youtube.com/channel/UChK7wK6OY4Q5EIsf5f4OeoQ
12 https://www.youtube.com/channel/UCer-OtljVqBufsfj8WzGYXQ
13 https://www.youtube.com/channel/UCw1MxTDM–HICRdatSCKVsA
14 https://www.youtube.com/channel/UCjwDxKgM6HIujHVLgFCQbTg
15 https://www.youtube.com/channel/UCf0ABJ9KWmkwVrFWAlLm8mg
16 https://www.youtube.com/channel/UCmOPDn6JIN11lGHlDR1T8Xg
17 https://www.youtube.com/channel/UCzSV3IP-v4AyQkjULa7W9Hw
18 https://www.youtube.com/channel/UCxk8Kb3SzqdUq7RO2UjTdOQ
19 https://www.youtube.com/channel/UClzgcWO9UDRZWKfs7-luYRQ

https://twitter.com/jinete_del

x

Index :