De nieuwe wereldorde: Iedereen die eervol is en probeert zijn leven te redden, zal het redden.

De nieuwe wereldorde: Iedereen die eervol is en probeert zijn leven te redden, zal het redden.

Iedereen die eervol is en probeert zijn leven te redden, zal het redden. Lot was om die reden een eervol man en daarom wachtte Jehovah op hem om Sodom te verlaten voordat die stad en haar inwoners werden verbrand.
Jeremia 51:45 «Kom uit haar, mijn volk!, ren voor uw leven!. Ren weg van de felle toorn van Jehovah.
Jesaja 63:4 Want de dag van wraak was in mijn hart, en het jaar van mijn verlostheid is gekomen.
Genesis 19:23 De zon kwam op boven de aarde, toen Lot naar Zoar kwam. 24 Toen regende Jehovah op Sodom en Gomorra zwavel en vuur van Jehovah uit de hemel;

Jesaja 43:4 Omdat u in mijn ogen kostbaar bent, eer waardig en ik u liefheb, zal ik andere mensen in uw plaats en andere volken voor uw leven geven.

https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/02/the-reason-for-a-now.docx

//

Every person who is honorable and tries to save his life will save it. Lot was an honorable man for that reason Jehovah waited for him to leave Sodom before that city and its inhabitants were burned.
Jeremiah 51:45 “Come out of her, my people!, run for your lives!. Run from the fierce anger of Jehovah.
Isaiah 63:4 For the day of vengeance was in mine heart, and the year of my redeemed is come.
Genesis 19:23 The sun rose over the earth, when Lot came to Zoar. 24 Then Jehovah rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven;

Isaiah 43:4 Since you are precious in my eyes, worthy of honor, and I love you, I will give other men in your place, and other peoples for your life.

https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/02/the-reason-for-a-nwo.docx