หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าเราอยู่ในช่วงเวลาของการพิพากษาครั้งสุดท้ายคือการดํารงอยู่ของอินเทอร์เน็ตเฉพาะกับเทคโนโลยีนี้เป็นไปได้ว่าคําทํานายในอิสยาห์ 42 จะสําเร็จ ในคําทํานายนั้นความจริงแพร่กระ

หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าเราอยู่ในช่วงเวลาของการพิพากษาครั้งสุดท้ายคือการดํารงอยู่ของอินเทอร์เน็ตเฉพาะกับเทคโนโลยีนี้เป็นไปได้ว่าคําทํานายในอิสยาห์ 42 จะสําเร็จ ในคําทํานายนั้นความจริงแพร่กระจายจากปลายด้านหนึ่งของโลกไปยังอีกด้านหนึ่งโดยไม่จําเป็นต้องเปล่งเสียงของคุณบนถนนและสี่เหลี่ยมโดยไม่จําเป็นต้องพบปะกับใคร คริสเตียนที่แท้จริงเผยแพร่ข้อความของพวกเขาด้วยอุปมาเพราะพวกเขารู้ว่าผู้ข่มเหงโรมันต้องการซ่อนและปลอมแปลงพระกิตติคุณ อุปมานี้ถูกใช้เพื่อให้พวกเขาไม่เข้าใจโดยผู้ข่มเหงและทําให้อยู่รอดได้ อุปมาที่กล่าวว่าในลักษณะเดียวกับที่ฟ้าผ่าสามารถมองเห็นได้จากตะวันตกสู่ตะวันออกการกลับมาของพระคริสต์จะฉาวโฉ่มันหมายถึงพระกิตติคุณที่แท้จริงของเขาที่ได้รับการฟื้นฟูและแพร่กระจายผ่านอินเทอร์เน็ต คําทํานายโฮเชยา 6:1-3 จะสําเร็จสองพันปีหลังจากคําทํานายในสดุดีบทที่ 22
หลักฐานที่แสดงว่าเรามีอยู่แล้วในเวลาสุดท้ายคืออินเทอร์เน็ต

มัทธิว 24:27 เพราะเช่นเดียวกับฟ้าผ่าที่ออกมาจากทิศตะวันออกจะเห็นแม้ในทิศตะวันตก, ดังนั้นจะเป็นการเสด็จมาของบุตรมนุษย์.

หนึ่งในโรมันผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในพระคัมภีร์คือพระเยซูทรงลุกขึ้นในวันที่สามคําทํานายนั้นเข้ากันไม่ได้กับการกลับมาของพระเยซูขณะที่เขาบรรยายในอุปมาของ vintners ชั่วร้าย (ลูกา 20: 9-10) ในอุปมานั้นเขาพาดพิงถึงคําทํานายในเพลงสดุดี 118 ซึ่งเขาถูกล้อมรอบด้วยศัตรู พระ ยะ โฮ วา ทรง ตําหนิ พระองค์ และ ทรง สามารถ เป็น พยาน ถึง ความ จริง โดย การ ตัดสิน ซึ่ง จะ กลมกลืน กับ คํา พยากรณ์ ใน บทเพลง สรรเสริญ 110.
สิ่งที่ไม่ลงรอยกันกับการฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สามการลอยตัวสู่สวรรค์และการกลับมาในลักษณะเดียวกับการเล่าเรื่องในกิจการ 1 การโกหกของโรมันน่ากลัวภาพนี้ไม่เพียงพอที่จะบอกทุกคําโกหกที่ฉันพบในพระคัมภีร์เยี่ยมชมและแปลบล็อกของฉัน https://ai20.me
//
อิสยาห์ 42:1 ดูเถิด ผู้รับใช้ของเรา เราจะค้ําจุนเขา คนที่ฉันเลือกซึ่งจิตวิญญาณของฉันพอใจ ข้าพเจ้าวางพระวิญญาณไว้บนตัวเขา พระองค์จะทรงนําความยุติธรรมมาสู่ประชาชาติ ๒ พระองค์จะไม่ทรงตะโกน, และพระองค์จะไม่ทรงเปล่งเสียงของพระองค์, และพระองค์จะไม่ทรงทําให้ได้ยินตามท้องถนน. ๓ มันจะไม่ทําลายต้นกกน้ําตก, และมิได้ดับเสียงฮัมเพลงซีด; ด้วยความจริงมันจะนํามาซึ่งความยุติธรรม ๔ พระองค์จะไม่ทรงเหนื่อยหรือเป็นลมจนกว่าพระองค์จะทรงสถาปนาความชอบธรรมบนแผ่นดินโลก; และค่าใช้จ่ายจะรอกฎหมายของพวกเขา

https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/02/why-a-nwo-is-being-set-1.docx

//

//
ชาวโรมันที่ฆ่าพระคริสต์กินเนื้อหมูบูชาเทพเจ้าต่าง ๆ (การอธิษฐานต่อสิ่งมีชีวิตคือการบูชาเทพเจ้าอื่น ๆ ) ลัทธิยูดายของพระคริสต์ห้ามการบริโภคเนื้อหมูขอโทษประหารชีวิตสําหรับฆาตกรและนักต้มตุ๋นและข่มขืนไม่ได้สั่งสอนการบูชาสิ่งมีชีวิตศาสนาของชาวโรมันที่ถูกฆ่าและรูปเคารพตรงกันข้ามนอกเหนือจากชาวโรมันที่บูชาดวงอาทิตย์นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าของพวกเขามีดวงอาทิตย์เป็นมงกุฎนั่นคือเหตุผลที่เทวดาป้องกันของพวกเขาแต่งกายด้วยเครื่องแบบโรมัน เพื่อหลอกลวงผู้คนที่พวกเขาให้ชื่ออื่นแก่พระเจ้าของพวกเขา
===
พระเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่คือพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและทรงอาฆาตพยาบาทผู้ทรงปกป้องอุดมการณ์ของคนชอบธรรม

ตีพิมพ์โดย: โฮเซคาร์ลอสกาลินโดฮิโนสโตรซา ( https://videos.files.wordpress.com/v2lgKVWp/esto-lo-hago-por-el-matrimonio-heterosexual-que-busco-para-mi-segun-la-ley-de-yahve-mi-dios.mp4 )

«พระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์เพราะพระองค์ทรงรักทุกคน» ดังที่มัทธิว 5:38-48 กล่าวไว้ว่า ไม่มีอยู่จริง
พระเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่คือพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและทรงอาฆาตแค้นซึ่งอยู่ในนามของคนชอบธรรม

Ezequiel 23:45 «Pero los hombres justos las juzgarán en el juicio de las adúlteras y en el juicio de las mujeres que derraman sangre inocente».


สดุดี 58:10 คนชอบธรรมจะชื่นชมยินดีเมื่อเห็นการแก้แค้น เท้าของเขาจะล้างด้วยเลือดของคนชั่วร้าย 11 แล้วมนุษย์จะกล่าวว่า «แท้จริงมีรางวัลสําหรับคนชอบธรรม แท้จริงมีพระเจ้าผู้ทรงตัดสินบนแผ่นดินโลก https://ai20.me/2019/09/10/asi-era-yo-en-febrero-del-2000-yo-tenia-24-anos-yo-solo-queria-encontrar-una-buena-mujer-para-que-sea-mi-esposa/
ศัตรูของพระเจ้าคือเทพเจ้าที่สร้างขึ้นซึ่งขอให้บูชาตัวเองผ่านนักบวชรูปเคารพของพวกเขา
//
เยเรมีย์ 10:11 เจ้าจะกล่าวแก่เขาว่า «พระเจ้าผู้มิได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลก ให้หายไปจากแผ่นดินโลกและจากใต้ฟ้าสวรรค์» ๑๒ นั่นคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างแผ่นดินโลกด้วยเดชานุภาพของพระองค์, ผู้ทรงวางโลกให้เป็นระเบียบด้วยความรู้ของพระองค์, และขยายฟ้าสวรรค์ด้วยสติปัญญาของพระองค์, ได้กล่าวไว้. ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนไม่แม้แต่ผู้สร้างพระเจ้าแห่งจักรวาลรักศัตรูของเขา
สุภาษิต 16:4 สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อตัวเขาเอง และแม้แต่คนชั่วสําหรับวันชั่วร้าย

ลูกา 10:19 – ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ให้อํานาจแก่ท่านในการเหยียบย่ํางูและแมงป่อง และเหนืออํานาจทั้งหมดของศัตรู และไม่มีอะไรจะทําร้ายท่าน สุภาษิต 11:8 คนชอบธรรมรอดพ้นจากความทุกข์ยาก แต่คนชั่วเข้ามาในที่ของเขา หนังสือเอโนค 95:7 ความโชคร้ายสําหรับคนบาปที่ชั่วร้ายที่ข่มเหงคนชอบธรรมเพราะตัวท่านเองจะยอมจํานนและข่มเหงเพราะความอยุติธรรมนั้นและน้ําหนักของแอกของเขาจะตกอยู่กับท่าน!
//
วิดีโอ: ปฐมกาล 39:7-17 คืออาเบลและเคนา – ชายชอบธรรมและหญิงที่ใส่ร้าย (สุภาษิต 29:27)

วิดีโอ: มีคาห์ 7:5-10 คําทํานายที่เป็นจริง

สดุดี 18:40 ท่านทําให้ศัตรูของข้าพเจ้าหันหลังให้พวกเขาขณะวิ่งหนี
และข้าได้ทําลายศัตรูของข้า
๔๑ พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือ, แต่ไม่มีใครช่วยพวกเขา.
แด่พระเจ้า แต่พระองค์ไม่ทรงตอบ
๔๒ ข้าพเจ้าตีพวกเขาเหมือนฝุ่นที่ลมพัดไป;
ฉันเหยียบย่ําพวกเขาเหมือนโคลนบนถนน
๔๓ เจ้าช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการโจมตีของผู้คน;
เจ้าได้ให้ข้าเป็นประมุขของประมุข

พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ทําจากความจริงของศาสนายูดายผสมกับการโกหกของชาวโรมันเหล่านั้นที่ฆ่าคนที่รักของพระเจ้าดังนั้น «พระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเพราะเขารักทุกคน» ก็ไม่มีอยู่จริง ข่าวสารใน มัทธิว 5:38-48 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคําโกหกมากมายในพระคัมภีร์

วิดีโอ: การเปิดเผยในอิสยาห์ – «จงถวายพระสิริแด่พระเจ้าของฉัน เพราะเวลาที่จะตัดสินโลกมาถึงแล้ว»

//

Los que queremos un mundo mejor para nuestros hijos debemos unirnos.

Esta es la solución final ! https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/03/la-solucion-final.docx

Si hay pena de muerte para violadores, asesinos y secuestradores, estos crimenes se detienen, en la cárcel ellos solo obtienen una protección que no merecen. Los gobiernos de muchos países del mundo han jurado servir a intereses ajenos a la justicia porque han jurando delante de una Biblia o de una cruz, diciendo que la Biblia contiene «el santo evangelio», pero la Biblia contiene un evangelio falsificado por los romanos, la mejor evidencia para esto es la contradicción, la incoherencia entre sus mensajes. El imperio romano ha asesinado a los judíos fieles al judaísmo verdadero, incluyendo a su rey: Josué, llamado después por los romanos como Jesús, la obvia intención de los romanos no era convertirse a la religión de Josué, ellos nunca se convirtieron al mensaje de los judios asesinados, ellos convirtieron el mensaje de los judíos asesinados a sus propios intereses: Ellos mezclaron verdades del judaísmo con mentiras del paganismo, tales como:

  1. La resurrección de Jesús al tercer día, su elevación física por el aire hasta el cielo, y su regreso físico de la misma manera en el tiempo del fin.
  2. La doctrina de la no pena de muerte para asesinos (apoyada en la doctrina del amor al enemigo (Una doctrina del sabio griego Cleóbulo de Lindos)).
  3. La doctrina de la no inmundicia de los alimentos que han sido considerados alimentos inmundos por el judaísmo, por ejemplo la carne de cerdo y la carne de murciélago.

Los romanos adoraban al Sol, y los que adulteraron el evangelio lo siguieron haciendo y el remanente de ellos lo sigue haciendo, no es casualidad que esas imagenes de ese hombre de cabello largo, cuya apariencia no representa en absoluto la varonil apariencia de Josué, tenga como corona al Sol.

Los romanos le rezaban a varios dioses, los dirigentes católicos, la principal rama de ese fraude Biblico, le enseñan a la gente a rezarles a varias criaturas. Rezar a criaturas es tenerlas de dioses.

Se habla mucho de la libertad religiosa, pero, ¿es correcto acaso estafar a la gente en nombre de la libertad religiosa?.

Ellos dicen que sirven al Dios que hizo el cielo y la tierra, pero esa afirmación viene del judaísmo y ese mensaje está en la profecía de Jeremías que los romanos se robaron de los judíos para incorporarla en su Biblia; pero ese Dios no ama a sus enemigos, ese Dios ha indicado que el cerdo y el murciélago son alimentos inmundos que no se deben consumir, ese Dios cuyo nombre es Yahvé ha dictado también la pena de muerte para asesinos, secuestradores y violadores. Los profetas de ese Dios también han indicado que el evangelio iba a ser falsificado, los profetas Isaías y Daniel ya lo habían anticipado.
Los violadores, asesinos y secuestradores tienen defensores que velan por su vidas: los falsos profetas, ellos saben que si se generaliza la pena de muerte para violadores, asesinos y secuestradores, luego seguiría la pena de muerte para estafadores, ¿qué sucedería?, los curas violadores y pastores violadores serían los siguientes en ser ejecutados con la pena de muerte, pero aún de ser el caso de no ser hallado culpables de esos delitos, ellos serían hallados culpables de ser falsos profetas (es decir estafadores), por lo cual ellos también serían ejecutados con la pena de muerte, por ese motivo ellos no quieren pena de muerte para nadie, pero esas enseñanzas no son una enseñanza de bondad, sino de maldad porque cuando los criminales siguen vivos ellos lo único que saben hacer es reincidir, en pocas palabras: cada muerto, cada víctima de esos criminales no ajusticiados con la pena de muerte tiene como cómplice a aquellos que se opusieron a la pena de muerte para ellos, tal es el caso del monstruo de los andes, un personaje de la oscuridad que violó y asesinó a 300 niñas en Perú, Ecuador y Colombia, quién antes de que el cometiese gran parte de esos asesinatos y violaciones ya había sido detenido, pero luego fue soltado por gente que le hizo el amén a las hipócritas doctrinas de Roma; y ante esta situación de falta de un verdadero castigo proporcionado al crimen cometido, los delicuentes comunes, llamese sicarios, proxenetas, extorsionadores, asesinos, secuestradores, violadores, estafadores, ladrones, etc, hacen de las suyas sin temor alguno a ser detenidos porque creen que aún si los detenienen ellos encontrarán amigos en las cárceles y el gobierno protegerá sus vidas con chalecos antibalas y resguardo policial, todo esto pagado con el impuesto de mucha gente que solo busca vivir en paz sin engañar ni ser engañado, entre quienes yo me cuento, y es por amor a ese tipo de gente y a mi mismo que hago esto, no es por un amor universal para todos.

Entonces los que queremos un mundo mejor para nuestros hijos debemos empezar por destruir las máscaras de estos hipócritas destruyendo sus argumentos en contra de la pena de muerte para asesinos, violadores, extorsionadores, proxenetas, estafadores y secuestradores.

En mi blog he destruido mentiras en la Biblia por medio de mensajes en las imagenes didácticas como el que ves líneas abajo:

¿Serás tú el cómplice de asesinos, violadores, secuestradores alabando o dando tu dinero a aquella gente que defiende la vida de este tipo de personas?.

La decisión es tuya, y de ser el caso en que a pesar de esta información tú sigues apoyándolos, el cargo de conciencia también será tuyo.

Los romanos adoraban al Sol, el remanente de ellos lo sigue haciendo, esas imagenes de ese hombre de cabello largo tiene como corona al Sol.

«Ese tipo de cabello largo tiene al Sol como corona?, ¿Quién es?».

«Ese otro tipo lleva con orgullo el uniforme romano, ¿Qué intereses sirve ese tipo?»

«Pero mira, ese varonil hombre vestido de civil lo enfrenta con éxito, ¿Quién es ese varón que vence a ese legionario romano?»

«Ah, am»

¿Quién es Lucifer?, ¿Cómo era Jesús?, ¿Que significa 666?, ¿Quién es la bestia y el Anticristo?.

¿Quién tiene moral para unirse a mi ejército de mensajeros?, no solicito dinero, ni locales de reunión, ni donaciones, solicito a otros como yo que me ayuden en esta lucha contra la injusticia, ¿quién más se considera a si mismo justo para unirse a mi causa y destruir juntos a la cuarta bestia?.

https://dontmissit665019001.files.wordpress.com/2022/03/daniel-7-26-el-tribunal-se-sento-y-la-cuarta-bestia-fue-destruida.docx

Los que queremos un mundo mejor para nuestros hijos debemos unirnos.

La cruz : el conflicto de intereses

 

Por amor a la justicia, sin hipocresías, esto no es un acto de amor para todos, solo para algunos.

El golpe del justiciero // El incremento en de la delincuencia, modalidad: robos en manada, – Mi comentario en noticia «Estado de emergencia: ¿qué significa?»

 

 

Se habla mucho de la libertad religiosa, pero, ¿es correcto estafar a los niños que buscan la verdad?.

Se habla mucho de la libertad religiosa, pero, ¿es correcto secuestrar a personas por motivos religiosos haciendo uso de calumnias?.